لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
افراد خانواده تحت تکفل

مشاهده بیشتر
افزارمند

مشاهده بیشتر
افسر ارشد

مشاهده بیشتر
اقامت اتباع خارجه

مشاهده بیشتر
اقامتگاه

مشاهده بیشتر
اقامتگاه (خدمه)

مشاهده بیشتر
اقامتگاه زن شوهردار

مشاهده بیشتر