لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
امضاء الکترونیکی

مشاهده بیشتر
امضاء فعلی

مشاهده بیشتر
امضاء قطعی

مشاهده بیشتر
امضاء موقت

مشاهده بیشتر
امضاء کننده

مشاهده بیشتر
املاک در حکم مصرفی

مشاهده بیشتر
املاک مسلوب المنفعه

مشاهده بیشتر
اموال بدلی

مشاهده بیشتر
اموال تاریخی

مشاهده بیشتر
اموال تقلبی یا جعلی

مشاهده بیشتر
اموال دولت

مشاهده بیشتر
اموال فرهنگی - تاریخی

مشاهده بیشتر
اموال فرهنگی - تاریخی و هنری

مشاهده بیشتر
اموال متوفای بلاوارث

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
اموال مجهول المالک

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر