لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
شرکت ضمانتی

مشاهده بیشتر
شرکت عمران و بهسازی شهری

مشاهده بیشتر
شرکت قهری

مشاهده بیشتر
شرکت مادر‌( هلدینگ)

مشاهده بیشتر
شرکت مختلط

مشاهده بیشتر
شرکت مختلط سهامی

مشاهده بیشتر
شرکت مختلط غیر سهامی

مشاهده بیشتر
شرکت مشاور دولتی

مشاهده بیشتر
شرکت نسبی

مشاهده بیشتر
شرکت هواپیمایی

مشاهده بیشتر
شرکت هواپیمایی ملی ایران

مشاهده بیشتر
شرکت پیمان کاری

مشاهده بیشتر
شریانی اصلی (راه)

مشاهده بیشتر
شریانی فرعی (راه)

مشاهده بیشتر