لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
شرکت قهری

مشاهده بیشتر
شرکت مادر‌( هلدینگ)

مشاهده بیشتر
شرکت مختلط

مشاهده بیشتر
شرکت مختلط سهامی

مشاهده بیشتر
شرکت مختلط غیر سهامی

مشاهده بیشتر
شرکت مشاور دولتی

مشاهده بیشتر
شرکت نسبی

مشاهده بیشتر
شرکت هواپیمایی

مشاهده بیشتر
شرکت هواپیمایی ملی ایران

مشاهده بیشتر
شرکت پیمان کاری

مشاهده بیشتر
شریانی اصلی (راه)

مشاهده بیشتر
شریانی فرعی (راه)

مشاهده بیشتر
شریک جرم

مشاهده بیشتر
شریک ضامن

مشاهده بیشتر