لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
شرکت تابعه

مشاهده بیشتر
شرکت تابعه و وابسته

مشاهده بیشتر
شرکت تامین سرمایه

مشاهده بیشتر
شرکت تضامنی

مشاهده بیشتر
شرکت تعاونی

مشاهده بیشتر
شرکت تعاونی آموزشگاه‌ها

مشاهده بیشتر
شرکت تعاونی اعتبار

مشاهده بیشتر
شرکت تعاونی تولید

مشاهده بیشتر
شرکت تعاونی روستایی

مشاهده بیشتر
شرکت تعاونی صنایع کوچک

مشاهده بیشتر
شرکت تعاونی صیادان

مشاهده بیشتر
شرکت تعاونی مصرف

مشاهده بیشتر
شرکت تعاونی مصرف‌کنندگان

مشاهده بیشتر
شرکت تعاونی کار

مشاهده بیشتر
شرکت تعاونی کارگری

مشاهده بیشتر
شرکت حمل ونقل ریلی

مشاهده بیشتر
شرکت خارجی

مشاهده بیشتر
شرکت در جرم

مشاهده بیشتر
شرکت دولتی

مشاهده بیشتر
شرکت زیرمجموعه (ساتکاپ)

مشاهده بیشتر
شرکت سهامی

مشاهده بیشتر
شرکت سهامی تلفن

مشاهده بیشتر
شرکت سهامی خاص

مشاهده بیشتر
شرکت سهامی عمران شهرهای جدید

مشاهده بیشتر
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تصفیه وجوه

مشاهده بیشتر
شرکت صنعتی

مشاهده بیشتر