لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
کار متناوب

مشاهده بیشتر
کار مختلط

مشاهده بیشتر
کار نوبتی

مشاهده بیشتر
کارآموز

مشاهده بیشتر
کارآموزی دانشجویان

مشاهده بیشتر
کارت شناسایی خودرو

مشاهده بیشتر
کارت شناسایی ملی

مشاهده بیشتر
کارت پارک

مشاهده بیشتر
کارشناس

مشاهده بیشتر
کارشناس رسمی

مشاهده بیشتر
کارشناسان رسمی

مشاهده بیشتر
کارفرما

مشاهده بیشتر
کارفرما در کارگاه‌های ساختمانی

مشاهده بیشتر
کارفرمای کشاورزی

مشاهده بیشتر
کارمندان

مشاهده بیشتر
کارمندان شرکت(بیمه)

مشاهده بیشتر
کارهای انجام شده

مشاهده بیشتر
کاروان یا خانه سیار

مشاهده بیشتر