لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
سلطنت محدود Monarchie limite

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
سلطنت مشروطه Monarchie constitutionnelle

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
سلطنت مشروطه پارلمانى Monarchie parlementaire

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
سند اجاره کشتی

مشاهده بیشتر
سند اجرائى Titre executoire

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر