about flasj

گواهی آموزش

منبع مطلب

توضیحات

مدرکی است که پس از طی دوره‌های آموزشی و کسب مهارت‌های لازم و موفقیت در آزمون‌های مربوط از طرف آموزشگاه بنام هنرآموز صادر می‌گردد. (بنـد ح مـاده 1 آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب 5/12/1383 هیئت وزیران)