about flasj

گواهینامه رانندگی(پروانه رانندگی)

منبع مطلب

توضیحات

اجازه نامه برای رانندگی وسایل نقلیه که از طرف راهنمایی و رانندگی به نام افراد صادر می‌شود. (بند 81 ماده 1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیئت وزیران)