about flasj

معلل

منبع مطلب ترمینولوژی حقوق

توضیحات

(به تشدید لام اول و فتح آن) در علم درایه حدیثی است ضعیف مشتمل بر پاره ای از اسباب قدح که به ظاهر پوشیده است و ظاهراً سالم بلکه صحیح به نظر می رسد.مانند اینکه راوی در روایتی منفرد و منحصر باشد یا دیگران با او مخالف باشند.اسباب معلول بودن حدیث فراوان است.(درایه شهید ص۶۳)