about flasj

معلول

منبع مطلب

توضیحات

منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق می‌گردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم اختلال مستمر و قابل توجهی درسلامت و کارایی عمومـی وی ایجاد گردد، به طوری که مـوجب کاهش استقـلال فـرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی باشد. (تبصـره مـاده 1 قانـون جامـع حمـایـت از معلـولان مصوب 16/2/1383) کارکنانی که یک یا چند عضو خود یا بخشی از آن را برای همیشه از دست دهند یا بیش از یک سال از خدمت منفک و تحت معالجه قرار گیرند یا به‌علت فقدان سلامتی تمام یا بخشی از توان کاری خود را از دست بدهند و تا یکسال کارایی خود را به دست نیاورند چنانچه ناشی از موارد مذکور در ماده فوق باشد جانباز و در سایر موارد معلول شناخته می‌شوند. (ماده 128 قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 7/11/1382) وضع افسر و کارمندی است که به علت قیود خدمتی دچار سانحه یا بیماری شده که معالجه آن بیش‌تر از یک سال تمام طول کشیده و طبق تشخیص کمیسیون عالی پزشکی نظامی قادر به انجام خدمت نباشد. (ماده 14 قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 30/4/1336) منظور از معلول مندرج در ماده 45 قانون و ماده 133 آیین‌نامه فرد ذکوری است که در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن از تاریخ 19/10/1356 به بعد معلول شده یا بشود و برابر نظر شورای پزشکی بدون کمک شخص دیگری قادر به اداره امور شخصی خود نباشد. (ماده 134 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 13/5/1364 هیأت وزیران)