about flasj

سكنی

منبع مطلب ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

توضیحات

اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكنی باشد سكنی یا حق سكنی نامیده می‌شود و این حق ممكن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود. (ماده 43 قانون مدنی)