about flasj

سلطنت استبدادى

منبع مطلب ترمینولوژی حقوق

توضیحات

سلطنتى که قدرتهای دولتى به دست پادشاه باشد وکارمندان دولت بنام او انجام وظیفه کنند و حکومت به موجب قانون معین نباشد وهر نوع که اراده کند عمل کند. دراصطلاح دیگر آنرا سلطنت مطلقه نامند.