about flasj

سطح روشن

منبع مطلب

توضیحات

در مورد چراغ‌ها عبـارت از سطح قابل دیدی است که نور از آن منتشر می‌شـود و در مـورد منعـکس کننـده نور عبـارت از سطح قابل دیدی است که نـور را منعکس می‌کند. (بند 63 ماده 1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیئت وزیران)