about flasj

ایراد سمت

منبع مطلب ترمینولوژی حقوق( ص99)

توضیحات

(دادرسی مدنی)کسی که به عنوان نماینده غیر در دعوائی دخالت کند و دلیل مثبت سمت خود را ندهد میتوان از این جهت به ورود او در دعوا ایراد کرد و این ایراد را ایراد سمت می نامند.