about flasj

فرهنگ عمومی هنر

منبع مطلب ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

توضیحات

مقصود از فرهنگ عمومی هنر فعالیت‌های هنری در گستره عام آن می‌باشد كه صدا و سیما و مراكز تولید هنری عمومی و خصوصی ... را در بر می‌گیرد. هنر با توجه به گستردگی و اهمیت حیاتی آن فرصت و فراغتی دیگر را می‌طلبد كه در صورت لزوم بدان پرداخته خواهد شد. (بند ب موافقت اصولی با طرح پیشنهادی برای تقویت رشته‌‌های هنر مصوب 19/2/1374 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)