کتب و مقالات حقوقی

کتاب یا مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
حقوق بشر در حقوق خصوصی حقوق بشر در حقوق خصوصی
حقوق خصوصی 1395/12/03
مشاهده بیشتر
حقوق بشر مقدمه ای بسیار کوتاه حقوق بشر مقدمه ای بسیار کوتاه
حقوق عمومی 1390/11/01
مشاهده بیشتر
حقوق حیوانات از منظر فقه اسلامی حقوق حیوانات از منظر فقه اسلامی مشاهده بیشتر
حقوق در آثار بالزاک (خلاصه کوچکی از کتاب ادبیات و حقوق) حقوق در آثار بالزاک (خلاصه کوچکی از کتاب ادبیات و حقوق) مشاهده بیشتر
حقوق و اختیارات سهامداران در شرکت های سهامی (مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران و لبنان) حقوق و اختیارات سهامداران در شرکت های سهامی (مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران و لبنان)
حقوق خصوصی 1392/05/20
مشاهده بیشتر
حقوق و تکالیف خواهان دعوا در اولین جلسه دادرسی حقوق و تکالیف خواهان دعوا در اولین جلسه دادرسی مشاهده بیشتر
حل تعارض در رسیدگی به دعاوی خسارت های ناشی از فعالیت های هسته ای حل تعارض در رسیدگی به دعاوی خسارت های ناشی از فعالیت های هسته ای
حقوق عمومی 1396/03/06
مشاهده بیشتر
حمل کالا بر عرشه کشتی و مسئولیت متصدی حمل حمل کالا بر عرشه کشتی و مسئولیت متصدی حمل مشاهده بیشتر
حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری مشاهده بیشتر
حکم و ماهیت معاملات واسطه ایی غیر ضرور حکم و ماهیت معاملات واسطه ایی غیر ضرور
حقوق خصوصی 1392/09/11
مشاهده بیشتر
خانواده،جنسیت و حقوق در دانمارک خانواده،جنسیت و حقوق در دانمارک
حقوق خصوصی 1384/01/13
مشاهده بیشتر
خسارت تاخیر تا دیه چک های مطالبه شده توسط اجرائیه ثبت خسارت تاخیر تا دیه چک های مطالبه شده توسط اجرائیه ثبت مشاهده بیشتر
خلا های قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور خلا های قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور مشاهده بیشتر
خودکشی بیمار رو به موت با همکاری پزشک به موجب قانون مجازات جدی خودکشی بیمار رو به موت با همکاری پزشک به موجب قانون مجازات جدی مشاهده بیشتر
خيار تفليس و حقوق طلبكاران در ورشكستگي خيار تفليس و حقوق طلبكاران در ورشكستگي مشاهده بیشتر
خیار تفلیس خیار تفلیس
حقوق خصوصی 1391/06/07
مشاهده بیشتر
دادرسی غیابی تحلیل مبانی فقهی ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی دادرسی غیابی تحلیل مبانی فقهی ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی
فقهی 1394/01/17
مشاهده بیشتر
درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر مشاهده بیشتر
درنگی در روایی شهـادت فرزند علیه پدر درنگی در روایی شهـادت فرزند علیه پدر
حقوق عمومی 1394/09/07
مشاهده بیشتر
دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجوه مانند سند قابل انتقال؛ با رویکردی تطبیقی دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجوه مانند سند قابل انتقال؛ با رویکردی تطبیقی مشاهده بیشتر
دعاوی بازماندگان برای مطالبه‌ خسارت معنوی ناشی از صدمات جسمانی دعاوی بازماندگان برای مطالبه‌ خسارت معنوی ناشی از صدمات جسمانی
حقوق خصوصی 1394/03/24
مشاهده بیشتر
دعاوی جعل طاری در دادرسی مدنی دعاوی جعل طاری در دادرسی مدنی
حقوق عمومی 1396/10/10
مشاهده بیشتر
دعوای مشتق و آیین آن : بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس دعوای مشتق و آیین آن : بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس
حقوق خصوصی 1392/12/19
مشاهده بیشتر
دلیل الکترونیک در نظام ادله ی اثبات دعوا دلیل الکترونیک در نظام ادله ی اثبات دعوا
حقوق خصوصی 1388/08/13
مشاهده بیشتر
ديوان كيفری بين المللی ؛ پايان يلدای مصونيت بی كيفرمانی ديوان كيفری بين المللی ؛ پايان يلدای مصونيت بی كيفرمانی مشاهده بیشتر
دیوان کیفری بین المللی، پایان یلدای مصونیت بی کیفرمانی دیوان کیفری بین المللی، پایان یلدای مصونیت بی کیفرمانی مشاهده بیشتر
دﺷﻮار ﺷﺪن اﺟﺮاي ﻗﺮارداد و اﺛﺮ آن دﺷﻮار ﺷﺪن اﺟﺮاي ﻗﺮارداد و اﺛﺮ آن
حقوق خصوصی 1394/04/11
مشاهده بیشتر
دﻋﻮاي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ  ﻣﺪﻧﻲ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان و ﻓﺮاﻧﺴﻪ دﻋﻮاي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان و ﻓﺮاﻧﺴﻪ
حقوق خصوصی 1395/11/03
مشاهده بیشتر
راهنمای تحلیل نیاز قانونگذاری راهنمای تحلیل نیاز قانونگذاری
حقوق عمومی 1387/04/01
مشاهده بیشتر
رجوع ضمانت خواه به ذي نفع و ضامن پس از پرداخت ضمانت نامه بانكی با تأكيد بر حقوق فرانسه رجوع ضمانت خواه به ذي نفع و ضامن پس از پرداخت ضمانت نامه بانكی با تأكيد بر حقوق فرانسه
حقوق خصوصی 1396/11/30
مشاهده بیشتر