حقوق حیوانات از منظر فقه اسلامی

حقوق حیوانات از منظر فقه اسلامی
قیمت: 10000 تومان
منابع

قرآن کریم

نویسندگان

فاطمه عرب احمدی - دکتر امرالله نیکو منش

تاریخ چاپ

1392/10/01

چکیده

نویسندگان : فاطمه عرب احمدی و دکتر امرالله نیکو منش

چکیده

دین اسلام برای حیوانات ارزش و احترام ویژه ای قائل است. این احترام منشاء وضع قوانین حقوقی درباره حیوانات می باشد.قوانین فقهی به اعتبار اخلاق و نظام پاداش و ثواب ، ضمن ترسیم رابطه انسان با جهان پیرامونش ، او را با خدا و وجدان خویش مواجهه می سازد. حیوانات به عنوان بخشی از هستی ، دارای حقوقی از جمله حق حیات ، ازادی ، تکامل ، بهداشت ، تغذیه و...می باشند. در نتیجه نمی توان بدون هیچ محدودیتی از ان ها به نفع انسان بهره جست.

در این مقاله سعی شده است با توجه به منابع فقه اسلامی ، حقوق حیوانات مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد.