کتب و مقالات حقوقی

کتاب یا مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
تقدم حق ولایی قهری مادر نسبت به جد پدری بر مبنای مصالح روز تقدم حق ولایی قهری مادر نسبت به جد پدری بر مبنای مصالح روز مشاهده بیشتر
تملیک کلی تملیک کلی
حقوق خصوصی 1389/10/08
مشاهده بیشتر
تميز دعاوي قراردادي و معاهده اي تميز دعاوي قراردادي و معاهده اي مشاهده بیشتر
توابع مبیع توابع مبیع
حقوق خصوصی 1389/12/20
مشاهده بیشتر
توابع مورد معامله و اثر فقدان آن توابع مورد معامله و اثر فقدان آن
حقوق خصوصی 1388/03/11
مشاهده بیشتر
توابع مورد معامله و اثر فقدان آن توابع مورد معامله و اثر فقدان آن
حقوق خصوصی 1388/03/11
مشاهده بیشتر
توارث دعاوی شخصی در حقوق ایران و فرانسه توارث دعاوی شخصی در حقوق ایران و فرانسه
حقوق خصوصی 1396/06/15
مشاهده بیشتر
توراث دعاوی شخصی در حقوق ایران و فرانسه توراث دعاوی شخصی در حقوق ایران و فرانسه
حقوق عمومی 1396/06/15
مشاهده بیشتر
توسعه میادین نفت و گاز ساختار ها و رویکرد های اجرای پروژه توسعه میادین نفت و گاز ساختار ها و رویکرد های اجرای پروژه مشاهده بیشتر
توصیه صلاحیت یا صلاحیت تبعی توصیه صلاحیت یا صلاحیت تبعی
حقوق خصوصی 1393/07/27
مشاهده بیشتر
جايگاه شركت تك عضو در حقوق ايران و اتحادية اروپا جايگاه شركت تك عضو در حقوق ايران و اتحادية اروپا
حقوق خصوصی 1396/01/29
مشاهده بیشتر
جایگاه  آب  و بایسته های آن در فرهنگ قرآنی- اسلامی جایگاه آب و بایسته های آن در فرهنگ قرآنی- اسلامی مشاهده بیشتر
جایگاه حسن نیت در عقد وکالت جایگاه حسن نیت در عقد وکالت
حقوق خصوصی 1392/06/25
مشاهده بیشتر
جایگاه حقوق حیوانات در منابع معتبر فقهی جایگاه حقوق حیوانات در منابع معتبر فقهی مشاهده بیشتر
جایگاه حقوقی مدیران در شرکت های سهامی جایگاه حقوقی مدیران در شرکت های سهامی مشاهده بیشتر
جایگاه حمایت از بزه دیدگان جرایم سایبری در مقررات کیفری حقوق داخلی و بین المللی جایگاه حمایت از بزه دیدگان جرایم سایبری در مقررات کیفری حقوق داخلی و بین المللی
حقوق عمومی 1395/06/11
مشاهده بیشتر
جایگاه سرقت در حوزه مفهومی مالکیت: بررسی تطبیقی مفهوم سرقت در چهار نظام حقوقی (انگلستان،آمریکا «فلوریدا» ، کانادا و ایران) جایگاه سرقت در حوزه مفهومی مالکیت: بررسی تطبیقی مفهوم سرقت در چهار نظام حقوقی (انگلستان،آمریکا «فلوریدا» ، کانادا و ایران) مشاهده بیشتر
جایگاه عرف در تجارت الکترونیکی بین المللی جایگاه عرف در تجارت الکترونیکی بین المللی مشاهده بیشتر
جایگاه منافع در قاعده ی امانت جایگاه منافع در قاعده ی امانت
حقوق خصوصی 1389/08/25
مشاهده بیشتر
جرایم علیه اسرار تجاری جرایم علیه اسرار تجاری مشاهده بیشتر
جرایم علیه قواعد تبلیغ در تجارت الکترونیکی جرایم علیه قواعد تبلیغ در تجارت الکترونیکی مشاهده بیشتر
جنون به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان جنون به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان
حقوق عمومی 1392/12/11
مشاهده بیشتر
جهانی شدن حقوق اسناد تجاری و تاثیر آن بر مسئولیت جزایی ناشی از چک در نظام حقوقی ایران جهانی شدن حقوق اسناد تجاری و تاثیر آن بر مسئولیت جزایی ناشی از چک در نظام حقوقی ایران مشاهده بیشتر
حریم خصوصی خودرو در حقوق ایران و انگلستان حریم خصوصی خودرو در حقوق ایران و انگلستان مشاهده بیشتر
حضور سازمان های مردم نهاد در فرآیند کیفری در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری حضور سازمان های مردم نهاد در فرآیند کیفری در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری
حقوق عمومی 1395/02/22
مشاهده بیشتر
حق اعیان در حقوق ثبت و دعاوی مرتبط با آن حق اعیان در حقوق ثبت و دعاوی مرتبط با آن
ثبتی 1385/11/13
مشاهده بیشتر
حق تصویر حق تصویر
حقوق خصوصی 1397/03/01
مشاهده بیشتر
حق سرقفلی در فروشگاه‌های مجازی حق سرقفلی در فروشگاه‌های مجازی مشاهده بیشتر
حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران مشاهده بیشتر