خيار تفليس و حقوق طلبكاران در ورشكستگي

خيار تفليس و حقوق طلبكاران در ورشكستگي دانلود کتاب
منابع

حقوق تجارت ربیعا اسکینی

نویسندگان

حبیب طالب احمدی

تاریخ چاپ

1383/06/16

چکیده

نویسنده: حبیب طالب احمدی

چکیده:

خیار تفلیس با اقتباس از فقه در ماده 380 قانون مدنی پیش بینی شده است که بر اساس آن اگر یکی از طرفین معامله مفلس گردد، طرف دیگر تحت شرایطی می تواند به فسخ معامله اقدام کند و آن چه را داده باز ستاند. با تصویب قانون اعسار، پدیده افلاس از مقررات ما برچیده شد و آن چه در حقوق کنونی با افلاس قابل تطبیق است، اعسار در مورد غیر تجار و ورشکستگی در خصوص تجار می باشد. در این نوشتار پس از معرفی خیار تفلیس و جایگاه آن در حقوق موضوعه، پیدایش، شرایط و دامنه آن را در حقوق ورشکستگی مطالعه می کنیم.