دلیل الکترونیک در نظام ادله ی اثبات دعوا

دلیل الکترونیک در نظام ادله ی اثبات دعوا دانلود کتاب
منابع

کاتوزیان ، ناصر (1380) ، اثبات و دلیل اثبات ، ج 1 ، نشر میزان

نویسندگان

مرتضی شهبازی نیا - محبوبه عبدالهی

تاریخ چاپ

1388/08/13

چکیده

نویسندگان : مرتضی شهبازی نیا و محبوبه عبدالهی 

چکیده : 

در عصر حاضر، ظهور ابزارهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی، روش هایی جدید را برای برقراری ارتباط و تولید و ذخیره اطلاعات به وجود آورده است؛ استفاده از این روش ها در روابط تجاری و روزمره مردم، موجب ایجاد نوعی جدید از دلیل با ماهیتی متفاوت به نام دلیل الکترونیک شده است. با وجود آنکه ماهیت دلیل الکترونیک متفاوت از دلیل سنتی است، می توان با به کارگیری روش های فنی، عناصری را که قانون برای اعتبار دلیل لازم می داند، در دلایل الکترونیک تأمین کرد.به همین جهت، قانون تجارت الکترونیک، ضمن برابر شمردن داده پیام و امضای الکترونیکی با نوشته و امضای سنتی، دلایل الکترونیک را به عنوان نوعی جدید از دلیل معتبر تلقی کرده و واجد ارزش اثباتی می داند. در این مقاله، دلیل الکترونیک را معرفی کرده و به بررسی ارزش اثباتی آن می پردازیم.