رجوع ضمانت خواه به ذي نفع و ضامن پس از پرداخت ضمانت نامه بانكی با تأكيد بر حقوق فرانسه

رجوع ضمانت خواه به ذي نفع و ضامن پس از پرداخت ضمانت نامه بانكی با تأكيد بر حقوق فرانسه دانلود کتاب
منابع

قوانین و شرایط حاکم بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا نوشته حمید ابهری، محمد فرزانگان، سمیه ظهوری

نویسندگان

محمد سلطانی

تاریخ چاپ

1396/11/30

چکیده

نویسنده: محمد سلطانی


چکیده:

حضور توأمان اصل استقلال و ماهيت ضمانتی ضمانت‌نامه بانكی، پديدآور پرسش‌هاي متعدد در مورد قواعد حقوقي حاكم بر ضمانت‌نامه های بانكی است. يكی از مسائل مطروحه در اين خصوص، ناظر بر رجوع پس از پرداخت است. رجوع ضمانت‌خواه به دو شخص قابل تصور است: ذي‌نفع و ضامن. چنانچه ذي‌نفع، مطابق آنچه در قرارداد پايه گذشته است، محق به وصول وجه سند نبوده است، بايد وجه دريافتی را مسترد كند. همچنين ضمانت‌خواه مي تواندبرای استرداد وجه به ضامن مراجعه كند. از آنجا كه معمولاً ضامن پس از پرداخت ضمانت‌نامه، مطالبات خود را از حساب يا وثايق ضمانت‌خواه برداشت می كند، بحث رجوع ضمانت‌خواه به ضامن و شرايط تحقق آن دارای اهميت و نتايج كاربردي است. رجوع ضمانت‌خواه به ضامن، در صورت عمل كردن برخلاف دستورهای ضمانت‌خواه يا پرداخت ناروای وجه ضمانت‌نامه به ذی نفع ميسر است. اين مقاله، مبانی، شرايط و نحوه رجوع در موارد پيش گفته را با تأكيد بر حقوق فرانسه توصيف و تحليل می كند.

واژگان كليدی

اصل استقلال ، ذيینفع ، ضامن ، ضمانت‌خواه ، ضمانت‌نامه بانكی