کتب و مقالات حقوقی

کتاب یا مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
برائت از دیون مازاد بر دارایی در مدیریت ورشکستگی برائت از دیون مازاد بر دارایی در مدیریت ورشکستگی مشاهده بیشتر
بردگی جنسی کودکان و سازو کار های مقابله با آن در نظام بین المللی حقوق بشر و حقوق ایران بردگی جنسی کودکان و سازو کار های مقابله با آن در نظام بین المللی حقوق بشر و حقوق ایران مشاهده بیشتر
بررسي امکان استناد ثالث به تعهدات قراردادي حرفه اي در دعواي مسئوليت مدني بررسي امکان استناد ثالث به تعهدات قراردادي حرفه اي در دعواي مسئوليت مدني مشاهده بیشتر
بررسي امکان انتفاع واقف از عين موقوفه در فقه اماميه و قانون مدني بررسي امکان انتفاع واقف از عين موقوفه در فقه اماميه و قانون مدني
حقوق خصوصی 1396/09/23
مشاهده بیشتر
بررسي امکان و چگونگي توقيف سرقفلي و حق کسب يا پيشه يا تجارت بررسي امکان و چگونگي توقيف سرقفلي و حق کسب يا پيشه يا تجارت مشاهده بیشتر
بررسي تحليلي امکان تقليل ثمن در نظام حقوقي ايران بررسي تحليلي امکان تقليل ثمن در نظام حقوقي ايران
حقوق خصوصی 1395/11/20
مشاهده بیشتر
بررسی آثار تابعیت مضاعف و راه های پیشگیری از آن بررسی آثار تابعیت مضاعف و راه های پیشگیری از آن مشاهده بیشتر
بررسی آثار صدور حکم ورشکستگی و رفع آن بررسی آثار صدور حکم ورشکستگی و رفع آن مشاهده بیشتر
بررسی اجرای علنی مجازات ها از منظر علم کیفر شناسی و آراء فقها بررسی اجرای علنی مجازات ها از منظر علم کیفر شناسی و آراء فقها
حقوق عمومی 1396/05/23
مشاهده بیشتر
بررسی ازدواج موقت بررسی ازدواج موقت
حقوق خصوصی 1387/10/16
مشاهده بیشتر
بررسی امکان استناد ثالث به تعهدات قراردادی حرفه ای در دعوای مسئولیت مدنی بررسی امکان استناد ثالث به تعهدات قراردادی حرفه ای در دعوای مسئولیت مدنی مشاهده بیشتر
بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت مشاهده بیشتر
بررسی تاثیر اراده در قواعد حاکم بر ارث از طریق نهاد وصیت بررسی تاثیر اراده در قواعد حاکم بر ارث از طریق نهاد وصیت
حقوق خصوصی 1394/12/07
مشاهده بیشتر
بررسی تخفیف کیفر در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بررسی تخفیف کیفر در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مشاهده بیشتر
بررسی تطبیقی اقدامات فراتر از اختیار شرکت ها در حقوق ایران و کامن لا بررسی تطبیقی اقدامات فراتر از اختیار شرکت ها در حقوق ایران و کامن لا مشاهده بیشتر
بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری ( برات،سفته و چک ) بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری ( برات،سفته و چک ) مشاهده بیشتر
بررسی تطبیقی حیازت و احیای اراضی موات با قاعده تصرف در نظام حقوقی عرفی ایالات متحده آمریکا بررسی تطبیقی حیازت و احیای اراضی موات با قاعده تصرف در نظام حقوقی عرفی ایالات متحده آمریکا
حقوق خصوصی 1394/02/10
مشاهده بیشتر
بررسی تطبیقی حیازت و احیای اراضی موات با قاعده تصرف در نظام حقوقی عرفی ایالت متحده آمریکا بررسی تطبیقی حیازت و احیای اراضی موات با قاعده تصرف در نظام حقوقی عرفی ایالت متحده آمریکا
فقهی 1394/02/10
مشاهده بیشتر
بررسی تطبیقی شروط و احکام عوضین در عقد بیع بررسی تطبیقی شروط و احکام عوضین در عقد بیع
حقوق خصوصی 1393/04/01
مشاهده بیشتر
بررسی تطبیقی شیوه های جبران خسارت در مسئولیت مدنی غیر قراردادی بررسی تطبیقی شیوه های جبران خسارت در مسئولیت مدنی غیر قراردادی
حقوق عمومی 1394/03/04
مشاهده بیشتر
بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری
حقوق عمومی 1390/10/11
مشاهده بیشتر
بررسی تطبیقی مقررات کنترلی حقوق رقابت پیرامون ادغام شرکت‌های تجاری بررسی تطبیقی مقررات کنترلی حقوق رقابت پیرامون ادغام شرکت‌های تجاری
حقوق عمومی 1394/04/02
مشاهده بیشتر
بررسی تطبیقی موجبات طلاق در حقوق ایران و آلمان بررسی تطبیقی موجبات طلاق در حقوق ایران و آلمان مشاهده بیشتر
بررسی تعذر اجرای قرارداد در فقه و حقوق ایران بررسی تعذر اجرای قرارداد در فقه و حقوق ایران مشاهده بیشتر
بررسی تفاوت های میان حقوق جزا و جرم شناسی بررسی تفاوت های میان حقوق جزا و جرم شناسی مشاهده بیشتر
بررسی جایگاه فقهی و حقوقی تعهد به ازدواج بررسی جایگاه فقهی و حقوقی تعهد به ازدواج
فقهی 1392/05/10
مشاهده بیشتر
بررسی جرایم احزاب سیاسی در حقوق کیفری ایران بررسی جرایم احزاب سیاسی در حقوق کیفری ایران مشاهده بیشتر
بررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران بررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران
فقهی 1393/01/01
مشاهده بیشتر
بررسی جریان خیار در ایقاعات بررسی جریان خیار در ایقاعات
حقوق خصوصی 1395/02/07
مشاهده بیشتر
بررسی جهات تحقق غرر در عقد بیمه بررسی جهات تحقق غرر در عقد بیمه
بیمه 1393/02/12
مشاهده بیشتر