دعوای مشتق و آیین آن : بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

دعوای مشتق و آیین آن : بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس دانلود کتاب
منابع

اسکینی، ربیعا(1381)، حقوق تجارت ، جلد دوم چاپ هشتم، تهران : انتشارات سمت

نویسندگان

محمدرضا پاسبان - مجتبی جهانیان

تاریخ چاپ

1392/12/19

چکیده

نویسندگان : محمدرضا پاسبان و مجتبی جهانیان 

چکیده :

دعوای مشتق دعوایی است که توسط سهامداران شرکت علیه مدیران در جهت استیفای حقوق شرکت اقامه میگردد. امکان اقامه دعوا ی مشتق به دلیل تخلف مدیران در انجام وظایفی است که در قبال شرکت تعهد نموده اند. پیش از تصوی ب قانون 2006 انگلستان قاعده فاس هارباتل شرکا را جز در موار د استثنائی از اقامه دعوای مشتق محروم می نمود. برای نخستین بار قانون شرکتهای 2006 انگلیس ضمن شناسایی این حق و چگونگی اعمال آن به عنوان یکی از حقوق سهامداران اقلیت، اوضاع و احوالی را که بر اساس آن میتوان اقدام به طرح دعوای مشتق نمود گسترش داد. در حقوق ایران، ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 به امکان اقامه دعوای مشتق اشاره میکند.لایحه  تجارت 1384 نیز در ماده 473 به شکل گسترده شرایط اقامه این دعوا را بیان کرد ه است. با توجه به تحولات نظامهای حقوقی و به ویژه نظام حقوقی انگلستان، لزوم تصویب مقررات جدید و مفصل در این زمینه ضروری میباشد.