خیار تفلیس

خیار تفلیس دانلود کتاب
منابع

حقوق تجارت ربیعا اسکینی

نویسندگان

حبیب طالب احمدی

تاریخ چاپ

1391/06/07

چکیده

حبیب طالب احمدی

 

چكيده

خیار تفلیس با اقتباس از فقه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی پیش

بینی شده است که بر اساس آن اگر یکی از طرفین معامله مفلس گردد، طرف دیگر تحت شرایطی می تواند به فسخ معامله اقدام کند و آنچه را داده باز ستاند. با تصویب قانون اعسار، پدیده افلاس از مقررات ما برچیده شد و آن چه در حقوق کنونی با افلاس قابل تطبيق است، اعسار در مورد غير تجار و ورشکستگی در خصوص تجار می باشد.

در این نوشتار پس از معرفی خیار تفليس و جایگاه آن در حقوق موضوعه، پیدایش، شرایط و دامنه آن را در حقوق ورشکستگی مطالعه می کنیم. واژگان کلیدی: خیار تفليس، ورشکستگی، افلاس، اعسار