کتب و مقالات حقوقی

کتاب یا مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
ضمانت اجرای عین مرهون مطالعه ای در فقه تطبیقی ضمانت اجرای عین مرهون مطالعه ای در فقه تطبیقی
فقهی 1395/06/30
مشاهده بیشتر
ضوابط تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری ضوابط تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری
حقوق خصوصی 1389/02/24
مشاهده بیشتر
طلاق زوجه غائب مفقودالاثر و آثار آن طلاق زوجه غائب مفقودالاثر و آثار آن
حقوق خصوصی 1389/03/16
مشاهده بیشتر
طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی
حقوق خصوصی 1392/12/15
مشاهده بیشتر
عدم امکان تجزیه پرداخت دین و استثنائات آن عدم امکان تجزیه پرداخت دین و استثنائات آن
حقوق خصوصی 1400/11/25
مشاهده بیشتر
عدم تقارن اطلاعات درحقوق بانکی (مطالعۀ موردی: قراردادهای تسهیلات سندیکایی) عدم تقارن اطلاعات درحقوق بانکی (مطالعۀ موردی: قراردادهای تسهیلات سندیکایی) مشاهده بیشتر
عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار
حقوق خصوصی 1395/10/11
مشاهده بیشتر
عقد ضمان، زوال یا بقای تضمینات تعهد (با نگاهی به حقوق فرانسه) عقد ضمان، زوال یا بقای تضمینات تعهد (با نگاهی به حقوق فرانسه)
حقوق خصوصی 1397/05/01
مشاهده بیشتر
عقد مرابحه و کاربرد آن در نظام بانکی عقد مرابحه و کاربرد آن در نظام بانکی
حقوق خصوصی 1385/02/11
مشاهده بیشتر
عقود امانی غیر مضمونه و مضمونه عقود امانی غیر مضمونه و مضمونه
حقوق خصوصی 1394/11/14
مشاهده بیشتر
عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (بررسی فقهی و حقوقی) عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (بررسی فقهی و حقوقی)
حقوق پزشکی 1394/10/26
مشاهده بیشتر
غرامات ناشی ازمستحق للغیر در آمدن مبیع غرامات ناشی ازمستحق للغیر در آمدن مبیع
حقوق خصوصی 1395/11/10
مشاهده بیشتر
غرر و کابرد آن در قرارداد ها غرر و کابرد آن در قرارداد ها مشاهده بیشتر
غیبت خواهان و خوانده در دادرسی مدنی با نگاهی به حقوق فرانسه غیبت خواهان و خوانده در دادرسی مدنی با نگاهی به حقوق فرانسه
حقوق عمومی 1394/11/10
مشاهده بیشتر
فرآیند جبران خسارت بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری ایران فرآیند جبران خسارت بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری ایران مشاهده بیشتر
فرآیند جبران خسارت بزه دیدگان درنظام عدالت کیفری ایران فرآیند جبران خسارت بزه دیدگان درنظام عدالت کیفری ایران
حقوق عمومی 1387/07/01
مشاهده بیشتر
فرار قانونی از مالیات بر ارث از طریق صلح عمری و سکنی فرار قانونی از مالیات بر ارث از طریق صلح عمری و سکنی
حقوق عمومی 1395/02/12
مشاهده بیشتر
فرایند جبران خسارت بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری فرایند جبران خسارت بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری مشاهده بیشتر
فقه 2 شرح لمعه دمشقیه فقه 2 شرح لمعه دمشقیه
فقهی 1388/05/27
مشاهده بیشتر
فواید عملی و نظری تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی فواید عملی و نظری تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی
حقوق عمومی 1388/12/09
مشاهده بیشتر
فوریت یا تداخی در اعمال خیار فوریت یا تداخی در اعمال خیار
حقوق خصوصی 1395/09/09
مشاهده بیشتر
قاعده تعليق يا توقف خود به خودي تعقيب ورشكسته (مطالعه تطبيقي در حقوق آمريكا و ايران) قاعده تعليق يا توقف خود به خودي تعقيب ورشكسته (مطالعه تطبيقي در حقوق آمريكا و ايران) مشاهده بیشتر
قانون اساسی اسپانیا قانون اساسی اسپانیا مشاهده بیشتر
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حقوق عمومی 1358/01/01
مشاهده بیشتر
قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از خسارت‌های زیست‌محیطی قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از خسارت‌های زیست‌محیطی مشاهده بیشتر
قانون حمایت خانواده قانون حمایت خانواده مشاهده بیشتر
قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی مشاهده بیشتر
قانون مدنی و اصل مسئولیت مدنی بیماران ذهنی قانون مدنی و اصل مسئولیت مدنی بیماران ذهنی
حقوق خصوصی 1388/09/03
مشاهده بیشتر
قانون معادن در ایران قانون معادن در ایران
حقوق خصوصی 1386/04/01
مشاهده بیشتر
قرارداد بیع زمانی قرارداد بیع زمانی
حقوق خصوصی 1385/09/27
مشاهده بیشتر