راهنمای تحلیل نیاز قانونگذاری

راهنمای تحلیل نیاز قانونگذاری دانلود کتاب
منابع

نهاد های مردم سالار قانون گذاری دیوید ام السون

نویسندگان

رضا جلالی

تاریخ چاپ

1387/04/01

چکیده

مجری طرح: رضا جلالی

نحوه و الگوی مطالعات قانون گذاری در قرن گذشته دستخوش تغییراتی شده است و الگوی افول پارلمان ها، جای خود را به پارلمان هایی داده که در نظام های سیاسی نقش دارند. برای ارزیابی و تحلیل تحولات اخیر در عرصه مطالعات قانون گذاری ، ابتدا باید چگونگی رخ دادن این تحولات را در قرن گذشته مرور کنیم. در این صورت قادر خواهیم بود عناوین جدید تحقیقات قانون گذاری، از جمله تحلیل نیاز قانون گذاری و نیز افزایش مطالعات موردی پارلمان را که در دهه گذشته رخ داده درک کنیم.