حل تعارض در رسیدگی به دعاوی خسارت های ناشی از فعالیت های هسته ای

حل تعارض در رسیدگی به دعاوی خسارت های ناشی از فعالیت های هسته ای دانلود کتاب
منابع

شناسایی و اجرای احکام مدنی خارجی نوشته نجاد علی الماسی

نویسندگان

حمید الهویی نظری ، مهرداد امیر شاه کرمی

تاریخ چاپ

1396/03/06

چکیده

حمید الهویی نظری ، مهرداد امیر شاه کرمی

 

چکیده از آنجا که فعالیت های هسته ای، گاه خسارتی فراتر از مرزهای کشور متصدی تأسیسات آن به وجود می آورند، در برخی موارد دعاوی مربوط به خسارت های ناشی از فعالیت های هسته ای،

جنية بين المللی به خود می گیرند. کنوانسیون های متعددی به منظور تدوین مقررات در خصوص این خسارات تصویب شده اند و در تعيين دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مذکور، مقرراتی را تصویب کرده اند. همچنین، کنوانسیون های مربوط، به منظور شناسایی و اجرای احکام صادره در این زمینه در کشوری غیر از کشور صادر کننده نیز مقرراتی دارند که کشورهای عضو را موظف کرده اند که احکام صادره در دادگاه صالح کشور خارجی را اجرا کنند و دعوا در آن کشور درباره مطرح نشود. در این نوشتار، با بررسی کنوانسیون های مربوط به خسارت های ناشی از فعالیت های صلح آمیز هسته ای، مسائل مذکور را بررسی خواهیم کرد.

واژگان کلیدی تعارض قوانین، جبران خسارت، خسارت هسته ای، دادگاه محل تأسیسات هسته ای، دادگاه صالح، کنوانسیون وین، کنوانسیون پاریس