حقوق و اختیارات سهامداران در شرکت های سهامی (مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران و لبنان)

حقوق و اختیارات سهامداران در شرکت های سهامی (مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران و لبنان) دانلود کتاب
منابع

اسکینی،ربیعا(1375) ، حقوق تجارت شرکت های تجاری، ج2 ، چاپ اول، تهران ، سمت

نویسندگان

الهام شریعتی نجف آبادی - خدیجه مرادی - محمد عیسائی تفرشی

تاریخ چاپ

1392/05/20

چکیده

نویسندگان : خدیجه مرادی ، محمد عیسائی تفرشی ، الهام شریعتی نجف آبادی

چکیده :

سهام‌داران شرکت‌های سهامی دارای حقوق متفاوتی هستند. تقسیم‌بندی حقوق سهام‌داران به حقوق مالی و غیرمالی معمول‌ترین شیوۀ تقسیم حقوق سهام‌داران به‌شمار می‌رود. هدف هر شخص از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تجاری، از جمله شرکت‌های سهامی، به‌دست آوردن سود است، لذا مهم‌ترین حـق سهام‌دار را باید بهره‌مندی از سود شرکت دانست که از جملۀ حقوق مالی است. همچنین سهام‌داران پس از انحلال شرکت سهامی نیز در دارایی شرکت سهیم خواهند بود. به دلیل اینکه سهام‌دار یکی از عناصر مهم تشکیل‌دهندۀ شرکت‌های سهامی به حساب می‌آید، پرداختن به موضوع این مقاله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. فرضیۀ این نوشتار این است که مالکیت سهام، حقوق و اختیاراتی را برای مالکان سهام به دنبال دارد. هدف این مقاله مطالعۀ تطبیقی حقوق و اختیارات سهام‌داران در شرکت‌های سهامی در حقوق تجارت ایران و لبنان است.