خسارت تاخیر تا دیه چک های مطالبه شده توسط اجرائیه ثبت

خسارت تاخیر تا دیه چک های مطالبه شده توسط اجرائیه ثبت دانلود کتاب
منابع

آیین دادرسی مدنی جلد اول نوشته عبدالله شمس

نویسندگان

علی محمد زاده ، فخرالدین اصغری آقمشهدی

تاریخ چاپ

1388/09/26

چکیده

علی محمد زاده ، فخرالدین اصغری آقمشهدی

 

چکیده

خسارت تأخیر تأدیه یکی از اقسام خسارات وارده به متعهد له در تعهدات با موضوع وجه نقد می باشد که در سیستم حقوقی ایران دچار فراز و نشیب های خاصی شده است تا اینکه در نهایت در طی ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به طور کلی مورد تقیین قرار گرفته است. در مورد چک مطابق قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۸ قانونگذار به صورت خاص مقرر کرده بود که با مطالبه مدیون چنین خسارتی در صورت تحقق از تاریخ چک قابل جبران می باشد. اما وضع ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م و ظاهر و شرایط مندرج در آن موجب صدور آرایی شده است که شاید نظر به نسخ ضمنی قانون استفساریه دارد. در این نگاره ضمن نقد و بررسی یکی از این آراء، مبانی قانونی جبران خسارت تأخیر تأدیه در چک را از ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م تفکیک کرده و بر خلاف رای مورد بررسی بر این نظر هستیم که شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، مطالبه اصل مبلغ چک از دادگستری نمی باشد و مراجعه به اداره ثبت و مطالبه وجه چک از طریق و صدور اجرائیه نیز جهت تعلق خسارت مذکور کافی به نظر می رسد.

 کلیدواژهها: اجرائیه ثبت، خسارت تأخیر تادیه، چک