حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری دانلود کتاب
منابع

اردبیلی ، محمدعلی (1377) ، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم ، تهران : انتشارات میزان

نویسندگان

احسان یاوری - دکتر جلال الدین قیاسی

تاریخ چاپ

1394/06/23

چکیده

نویسندگان : احسان یاوری ، دکتر جلال الدین قیاسی 

چکیده : 

ارتباط جرايم در معناي عام، به شکل هاي مختلف قابل تصور است که ناشي از وحدت جرم توسط مجرمين متعدد يا تعدد جرم با وحدت مرتکب و يا وحدت انگيزه (داعي) مجرمين متعدد است. علاوه بر اين در حالت تعدد مادي (واقعي) مي توان قائل به نوعي ارتباط بين برخي از جرايم در معناي خاص بود که با وجود دارا بودن عنوان مستقل مجرمانه، قابليت تفکيک از يکديگر را نداشته و بيشتر ارتکاب آنها با هم صورت مي پذيرد و به همين جهت آنان را جرايم مرتبط مي نامند. در خصوص جرايم مرتبط در حالت خاص سه ديدگاه مشخص قابل ذکر است، دسته اي قايل به وحدت اين جرايم بوده، دسته اي اين جرايم را تعدد معنوي تلقي نموده و دسته آخر هم اين جرايم را مستقل دانسته و تعدد مادي را محقق مي دانند. در اين تحقيق ضمن بررسي رويه تقنيني و قضايي، ادله هريک از نظريات مذکور طرح شده و نهايتا نظريه مختار و دلايل پذيرش آن بيان مي گردد.