کتب و مقالات حقوقی

کتاب یا مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
رهن اموال فکری رهن اموال فکری مشاهده بیشتر
رهن دین رهن دین
حقوق خصوصی 1383/01/17
مشاهده بیشتر
رهن مستعار رهن مستعار
حقوق خصوصی 1386/02/01
مشاهده بیشتر
روابط قراردادی در شرکت های بازاریابی چندسطحی روابط قراردادی در شرکت های بازاریابی چندسطحی مشاهده بیشتر
رویکرد نظری به اسباب تملک آثار فکری رویکرد نظری به اسباب تملک آثار فکری مشاهده بیشتر
رویکرد های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقررات قصاص نفس رویکرد های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقررات قصاص نفس مشاهده بیشتر
زمان انتقال مالکیت در قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389 زمان انتقال مالکیت در قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389
حقوق خصوصی 1391/11/30
مشاهده بیشتر
زمان ایجاد حق برای موصی له در وصیت تکمیلی زمان ایجاد حق برای موصی له در وصیت تکمیلی
حقوق خصوصی 1391/05/15
مشاهده بیشتر
سقوط قصاص بدون تضمین دیون مقتول مدیون تأملی فقهی در ماده 432 قانون مجازات اسلامی سقوط قصاص بدون تضمین دیون مقتول مدیون تأملی فقهی در ماده 432 قانون مجازات اسلامی مشاهده بیشتر
سن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ سن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ مشاهده بیشتر
سهم ارث زن از اموال شوهر سهم ارث زن از اموال شوهر
حقوق خصوصی 1387/12/13
مشاهده بیشتر
سوءاستفاده از حق در حقوق بین الملل خصوصی سوءاستفاده از حق در حقوق بین الملل خصوصی
حقوق خصوصی 1394/09/04
مشاهده بیشتر
شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه ( شرحی بر بند 3 و 5  الی 11  ماده 84  قانون آیین دادرسی مدنی ) شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه ( شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )
فقهی 1394/09/30
مشاهده بیشتر
شرایط و موانع اعمال قاعده ی تقلیل خسارت شرایط و موانع اعمال قاعده ی تقلیل خسارت مشاهده بیشتر
شرط ثبات در قراردادهای دولتي شرط ثبات در قراردادهای دولتي
حقوق خصوصی 1395/10/13
مشاهده بیشتر
شرط فاسخ شرط فاسخ
حقوق خصوصی 1390/07/25
مشاهده بیشتر
شرط محدوديت کسب وکار در قرارداد کار شرط محدوديت کسب وکار در قرارداد کار مشاهده بیشتر
شرط مخالف قائم مقامی بیمه گر شرط مخالف قائم مقامی بیمه گر
بیمه 1389/09/27
مشاهده بیشتر
شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم مشاهده بیشتر
شروط ضمن عقد نکاح شروط ضمن عقد نکاح مشاهده بیشتر
شناسایی و اجرای آرای خارجی مرتبط با حقوق مالکیت فکری شناسایی و اجرای آرای خارجی مرتبط با حقوق مالکیت فکری مشاهده بیشتر
شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثابت به رای شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثابت به رای
حقوق عمومی 1390/02/29
مشاهده بیشتر
شیوه نگارش قانون شیوه نگارش قانون
حقوق عمومی 1382/07/01
مشاهده بیشتر
صلاحیت افراطی در تعارض دادگاه ها صلاحیت افراطی در تعارض دادگاه ها
حقوق عمومی 1394/06/14
مشاهده بیشتر
صلاحیت دادگاه های ایران در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی صلاحیت دادگاه های ایران در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی مشاهده بیشتر
ضابطه و مصادیق «کار نوعا کشنده» با نگرش بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 ضابطه و مصادیق «کار نوعا کشنده» با نگرش بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 مشاهده بیشتر
ضرورت حمایت حقوقی از زنان در عقد نکاح ضرورت حمایت حقوقی از زنان در عقد نکاح
حقوق خصوصی 1387/05/29
مشاهده بیشتر
ضمان درک ضمان درک
حقوق خصوصی 1386/01/24
مشاهده بیشتر
ضمانت اجراهاي جرایم اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمانت اجراهاي جرایم اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
حقوق عمومی 1394/06/25
مشاهده بیشتر
ضمانت اجرای حقوقی سوء استفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد ضمانت اجرای حقوقی سوء استفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد
حقوق خصوصی 1382/12/11
مشاهده بیشتر