کتب و مقالات حقوقی

کتاب یا مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
وکالت در مقام بیع وکالت در مقام بیع
حقوق خصوصی 1393/12/24
مشاهده بیشتر
وکیل انلاین کیفری وکیل انلاین کیفری
کیفری 1401/06/01
مشاهده بیشتر
وکیل انواع پرونده های حقوقی وکیل انواع پرونده های حقوقی
حقوق عمومی 1401/06/01
مشاهده بیشتر
ویژگی ها و شرایط شکلی درخواست دستور موقت در آیین دادرسی مدنی ایران ویژگی ها و شرایط شکلی درخواست دستور موقت در آیین دادرسی مدنی ایران مشاهده بیشتر
ویژگی های قواعد شکلی(آیین دادرسی مدنی) ویژگی های قواعد شکلی(آیین دادرسی مدنی)
حقوق خصوصی 1395/03/17
مشاهده بیشتر
پاسخ به سوالات قضایی مربوط به دادسرا پاسخ به سوالات قضایی مربوط به دادسرا مشاهده بیشتر
پرداخت بی قید و شرط ضمانت نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه پرداخت بی قید و شرط ضمانت نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه مشاهده بیشتر
پژوهشی تطبیقی در باب مبنای مسئولیت مدنی ورزشکاران (در مقابل یکدیگر) پژوهشی تطبیقی در باب مبنای مسئولیت مدنی ورزشکاران (در مقابل یکدیگر)
حقوق ورزشی 1395/02/21
مشاهده بیشتر
چالش های ابلاغ چالش های ابلاغ
حقوق عمومی 1396/08/29
مشاهده بیشتر
چالش های تعیین صلاحیت قضایی و قانون حاکم بر قرارداد های الکترونیکی بین المللی چالش های تعیین صلاحیت قضایی و قانون حاکم بر قرارداد های الکترونیکی بین المللی مشاهده بیشتر
چالش های مقررات تعدد جرم در جرایم سایبری چالش های مقررات تعدد جرم در جرایم سایبری مشاهده بیشتر
چتر قدرت آمریکا اعلامیه حقوق بشر و تناقض با سیاست آمریکا چتر قدرت آمریکا اعلامیه حقوق بشر و تناقض با سیاست آمریکا مشاهده بیشتر
کشف عنصر «رضــــا» در قـراردادهای «کلیک‌رپ» کشف عنصر «رضــــا» در قـراردادهای «کلیک‌رپ» مشاهده بیشتر
کیفیت و آثار تسلیم منفعت؛ مطالعه تطبیقی در فقه و قانون مدنی کیفیت و آثار تسلیم منفعت؛ مطالعه تطبیقی در فقه و قانون مدنی مشاهده بیشتر
گزارش سازمان ملل متحد درباره اعدام گزارش سازمان ملل متحد درباره اعدام مشاهده بیشتر
گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی مشاهده بیشتر
گفتار هایی در قانون و قانونگذاری (مجموعه مقالات) گفتار هایی در قانون و قانونگذاری (مجموعه مقالات)
حقوق عمومی 1390/01/01
مشاهده بیشتر
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺑﺮات  اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺑﺮات اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ مشاهده بیشتر
ﺗﺄﻣﻠﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ دﻋﻮای اﻋﺘﺮاض ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺗﺄﻣﻠﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ دﻋﻮای اﻋﺘﺮاض ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ
حقوق خصوصی 1395/01/15
مشاهده بیشتر
ﺗﺤﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻦ ﻏﯿﺮﺣﻖ و اﻣﮑﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آن در ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ ﺗﺤﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻦ ﻏﯿﺮﺣﻖ و اﻣﮑﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آن در ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ
حقوق خصوصی 1394/01/29
مشاهده بیشتر
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺮط ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺒﯿﻊ و آﺛﺎر آن در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺮط ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺒﯿﻊ و آﺛﺎر آن در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
حقوق خصوصی 1394/04/16
مشاهده بیشتر
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ دﻋﻮای واهی در امور حسبی ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ دﻋﻮای واهی در امور حسبی
حقوق خصوصی 1394/11/10
مشاهده بیشتر
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻈﺎم داوري :ﺳﯿﺴﺘﻢ واﺣﺪ ﯾﺎ دوﮔﺎﻧﻪ؟ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻈﺎم داوري :ﺳﯿﺴﺘﻢ واﺣﺪ ﯾﺎ دوﮔﺎﻧﻪ؟ مشاهده بیشتر
ﺷﺮط ﻋﺪم ﻧﺰدﯾﮑﯽ در ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺷﺮط ﻋﺪم ﻧﺰدﯾﮑﯽ در ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح مشاهده بیشتر
ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح «داوري و دادرﺳﯽ» در ﻗﺮاردادﻫﺎي اداري و ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح «داوري و دادرﺳﯽ» در ﻗﺮاردادﻫﺎي اداري و ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان مشاهده بیشتر
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺴﺎرتﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺴﺎرتﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ مشاهده بیشتر
ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ داروﻫﺎي ﺑﻴﻮژﻧﺮﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ داروﻫﺎي ﺑﻴﻮژﻧﺮﻳﻚ
حقوق خصوصی 1394/03/10
مشاهده بیشتر
ﻧﻘﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺎﺩﻩ  ٦٣٧ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ  اسلامی ﻧﻘﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺎﺩﻩ ٦٣٧ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ اسلامی مشاهده بیشتر