حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران

حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران دانلود کتاب
منابع

حقوق مدنی سید حسن امامی

نویسندگان

امیر صادقی نشاط

تاریخ چاپ

1388/11/01

چکیده

نویسنده: امیر صادقی نشاط

چکیده:

در حقوق ایران مشهور چنین است که هرگاه متعهدی از انجام تعهدات خویش کوتاهی کند، طرف دیگر حق ندارد ابتدائاً قرارداد را فسخ نماید بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه نموده الزام متعهد را به اجرا درخواست نماید و تنها در صورتی که این درخواست ولو با هزینه متعهد و توسط دیگری ممکن نباشد، می تواند قرارداد را فسخ نماید. این نظریه که هماره بر حقوق کشور حاکم بوده است، ضمن آن که گاه مشکلات و بی عدالتی هایی را موجب می شود، هیچ اصلی نه در فقه دارد؛ که اساس حقوق ما را تشکیل می دهد و نه هماهنگ با حقوق کشورهای توسعه یافته و نظام حقوق تجارت بین المللی است و نه حتی توجیهی محکم می توان برای آن در قانون مدنی یافت.