جرایم علیه اسرار تجاری

جرایم علیه اسرار تجاری دانلود کتاب
منابع

آیین نامه طرز نگه داری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات

نویسندگان

مصطفی السان

تاریخ چاپ

1386/04/14

چکیده

مصطفی السان

 

چکیده:

حمایت از اسرار امنیتی، دولتی، تجاری و حق حریم با ورود جامعه به عصر فناوری اطلاعات و امکان دسترسی سریع به آنها در تمامی نقاط جهان اهمیت فوق العاده یافته است. در این مقاله، تنها به بررسی جرایم علیه اسرار تجاری خواهیم پرداخت. این جرایم به دو دسته عمده، یعنی جرایم علیه اسرار به عنوان «مال» و جرایم امنیتی و جاسوسی اسرار تجاری و اقتصادی تقسیم بندی شده اند. مبنای مطالعه، بررسی تطبیقی موضوع در حقوق ایران و کامن لا خواهد

واژگان کلیدی:

اسرار تجاری - جرایم علیه اموال - سرقت - حقوق تطبیقی - جاسوسی