توراث دعاوی شخصی در حقوق ایران و فرانسه

توراث دعاوی شخصی در حقوق ایران و فرانسه دانلود کتاب
منابع

آیین دادرسی کیفری نوشته محمد آشوری

نویسندگان

رضا شکوهی‌زاده

تاریخ چاپ

1396/06/15

چکیده

نویسندگان: رضا شکوهی‌زاده

چکیده:
فوت یکی از طرفین دعوا به موجب ماده 104 ق.آ.د.م از اسباب توقیف دادرسی است. پس از آن با دخالت ورثه، دادرسی استمرار می یابد. اما ورثه قادر به پیگیری همه دعاوی نیستند. به طور سنتی، دعاوی شخصی غیرقابل انتقال به ورثه معرفی می شود. شاید این نتیجه گیری ناشی از مقایسه حقوق شخصی با دعاوی شخصی باشد. اقامه دعوا برای مطالبه حق، در ماهیت آن حق مؤثر واقع می‌شود. این تغییر ماهیت را در حقوق فرانسه به اثر تبدیلی رابطه دادرسی تعبیر می کنند. مبانی دیگری نیز می توان برای انتقال دعاوی شخصی برشمرد، از جمله تعلق اراده متوفی بر استمرار دعوا. مطالعه مبانی و مصادیق توارث دعاوی شخصی، این امکان را می‌دهد تا بتوان به نظریه ای عمومی در زمینه توارث دعاوی شخصی دست یافت.

واژگان کلیدی: اثر تبدیلی دادرسی، اراده متوفی، توارث، خسارت معنوی، دعاوی شخصی، موضوع دعوا.