جایگاه حقوق حیوانات در منابع معتبر فقهی

نویسندگان

فاطمه عرب احمدی - دکتر امرالله نیکومنش

تاریخ چاپ

1392/12/01

چکیده

نویسندگان: فاطمه عرب احمدی و دکتر امرالله نیکو منش

 

چکیده:

در فقه و معارف اسلامی برای مسائل زیست محیطی و رعایت شوون و حقوق حیوانات جایگاه مناسبی لحاظ گردیده است و رعایت حقوق حیوانات را در دستورات خود به مسلمانان مورد تاکید قرار داده است.افزون بر این، قوانین حقوقی نیز تنظیم نموده است که بر اساس آن، کسی که این حقوق را رعایت کند، ثواب (پاداش) و فردی که آن را انجام ندهد، کیفر(جزا)ی دنیوی و اخروی دارد.

این مقاله به جایگاه حیوان و اثبات وجود حقوقی برای آن ها در منابع معتبر فقهی می پردازد; به عبارتی  دیگر سعی در شناسایی منابع حقوق حیوانات از منظر فقهی دارد. ارزشمندی دستورات قرانی، روایت پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) ، سیره عملی بزرگواران و بطور کلی فقه ، به این است که علاوه بر این که با زبان تکلیف سخن می گوید، از زیبایی ها، جلوه ها و نکته های اخلاقی نیز برخوردار است .