توصیه صلاحیت یا صلاحیت تبعی

توصیه صلاحیت یا صلاحیت تبعی دانلود کتاب
منابع

دانشنامه حقوقی محمد جعفر جعفری لنگرودی

نویسندگان

خیراله هرمزی

تاریخ چاپ

1393/07/27

چکیده

خیراله هرمزی

 

چکیده: | قواعد صلاحيت به منظور تقسیم کار بین دادگاه ها با توجه به نوع اختلاف، جرم و... وضع شده است. به همین منظور در قوانین دادرسی مدنی صلاحیت به صلاحیت ذاتی، نسبی و محلی تقسیم شده است. اما گاهی به محکمه ای که صلاحیت رسیدگی به موضوعی را ندارد به جهات خاصی اجازه رسیدگی به آن موضوع داده می شود که به این امر توسعه صلاحیت یا ایجاد صلاحیت تبعی گفته می شود. هدف از تحریر این مقاله بررسی قواعد صلاحیت و موارد صلاحیت تبعی است. واژگان کلیدی: صلاحیت دادگاهها، صلاحیت ذاتی، صلاحیت نسبی، صلاحیت محلی، صلاحیت تبعی.