جایگاه سرقت در حوزه مفهومی مالکیت: بررسی تطبیقی مفهوم سرقت در چهار نظام حقوقی (انگلستان،آمریکا «فلوریدا» ، کانادا و ایران)

جایگاه سرقت در حوزه مفهومی مالکیت: بررسی تطبیقی مفهوم سرقت در چهار نظام حقوقی (انگلستان،آمریکا «فلوریدا» ، کانادا و ایران) دانلود کتاب
منابع

حقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی - حقوق مدنی دکتر امامی

نویسندگان

حسین آقایی نیا - آزاده چلبی

تاریخ چاپ

1387/10/21

چکیده

نویسندگان: حسین آقایی نیا، آزاده چلبی

چکیده:

مفهوم سرقت رابطه ای تنگاتنگ با مفهوم مالکیت دارد. با عنایت به اهداف شکل گیری مفهومی در نظام حقوقی در بخش نخست این دو مفهوم در سطح نظری مورد بررسی قرار می گیرند. در این سطح «مالکیت» به عنوان مجموعه ای از چهار نوع حق شامل، «حق تصرف» ، «حق تغییر»، «حق استفاده» و «حق انتقال» در ارتباط با انواع مال اعم از ملموس و غیر ملموس یا منقول و غیر منقول، به عنوان موضوع این «حق ها» ، تعریف میشود. متناظر با این تعریف، دامنه مفهومی سرقت مشخص میگردد. یعنی تعدی به یکی یا تمامی «حق های» مطروحه نسبت به یک یا تمام انواع مال (موضوع «حق ها») در مجموعه مزبور. مدعای اصلی این مطالعه آن است که برداشت های مختلف از مفهوم مال و نوع و جایگاه مالکیت در هر نظام حقوقی بر مفهوم سرقت اثر گذار است. در بخش دوم، در سطح تجربی، جایگاه سرقت در چهار نظام حقوقی انگلستان، امریکا، کانادا و ایران از دیدگاه تطبیقی بررسی می شوند. این واکاوی تطبیقی نشان میدهد که در نظام حقوقی انگلستان، مفهوم سرقت تمام حوزه مفهومی مالکیت را در بر گرفته است. در حقوق آمریکا ، تعدی به سه نوع حق «تصرف»، «انتقال» و «استفاده» نسبت به تمام اموال به عنوان سرقت جرم انگاری شده است. در حقوق کانادا سرقت تمام حق های مالکیتدر ارتباط با «اموال منقول» را شامل می شود. در حقوق ایران تنها تعدی به «حق تصرف» نسبت به اموال منقول محدوده مفهومی سرقت را تشکیل میدهد.