فرار قانونی از مالیات بر ارث از طریق صلح عمری و سکنی

فرار قانونی از مالیات بر ارث از طریق صلح عمری و سکنی دانلود کتاب
منابع

قانون اساسی و مدنی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

امین اعوانی

تاریخ چاپ

1395/02/12

چکیده

امین اعوانی 

 

چکیده:

در این مقاله سعی بر اختصار و تبيين راه حلی حقوقی و قانونی برای دخل و تصرف مادی در اموال قبل از مرگ و تعلق نگرفتن زیاد ماليات بر ارث نسبت به ماترك متوفی و تحميل آن بر فرزندان و حداکثر استفاده احسن از اموال به جامانده از متوفی را توضیح داده شده و کوشش بر بالا بردن دانش حقوقی و تطبيق قوانین مالیاتی و قانون مدنی و مقایسه این دو در مجموعه قوانین داخلی برای آگاهی و نظری نسبتا نوو تازه در زمینه فرار از مالیات برارش از طریق قانونی و حقوقی به طريق صلح عمری و سکنی تهیه شده است.

امروزه با توجه به تحولات اجتماعی و کاهش تعداد فرزندان و نزديك شدن فاصله اجتماعی بین فرزندان پسر و دختر گرایش و تمایل خانواده ها بر این قرار گرفته که از ماحصل مادی زندگی خود به گونه ای تا حدامکان به صورت مساوی بین فرزندان تقسیم نمایند. برای تحقق این امر نیز والدین می توانند قبل از مرگ به شرح مذکور و با وصیت و يا صلح عمری، مطابق با اراده خويش رفتار نمایند و با انتقال اموال منقول و غیر نقول خود قبل از مرگ در دفاتر اسناد رسمی از طریق صلح عمری اموال را به نام فرزندان کنند و در عین حال تا آخر عمر حق استفاده و بهره مندی و فروش اموال خود را داشته باشند و بعد از مرگ هم فرزندان مالیات خیلی کمتری بپردازندو با فوت متوفی هم خود به خود حق عمری اگر قائم به شخص باشد موضوعا منتفی و منفسخ گردد.

واژگان کلیدی:صلح به شرط عمری -رقبي سكني * فرار از مالیات بر ارث * ارث * ماترك * تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمي * تطبيق قوانین مالیاتی و مدنی * قانون مدنی * قانون ماليتهای مستقیم* فرار قانونی مالیاتی صلح * عمری * سکنی