ضمانت اجرای عین مرهون مطالعه ای در فقه تطبیقی

ضمانت اجرای عین مرهون مطالعه ای در فقه تطبیقی دانلود کتاب
منابع

امامی، سید حسن(1386)،حقوق مدنی، تهران :اسلامیه، چ 19 ، ج 2 - اردبیلی، احمد(1403)، مجتمع الفائده و برهان ،قم:دفتر انتشارات اسلامی،اول، ج9

نویسندگان

محسن ایزانلو - سینا حبیبی - هادی شعبانی کندسری

تاریخ چاپ

1395/06/30

چکیده

نویسندگان: محسن ایزانلو و سینا حبیبی و هادی شعبانی کندسری

چکیده:

اندیشه عدم نفوذ بیع عین مرهون در فقه، اندیشه مشهوری است. اما مطالعه دقیق تر در فقه نشان می دهد که فقیهان راه حل های گوناگونی برای عدم نفوذ بیع مال مرهون در نظر گرفته اند. راه حل نخست، بطلان بیع است. راه حل دوم، عدم نفوذ بیع است (طرفداران عدم نفوذ در باره بقای حق مرتهن، در صورت اجازه اختلاف نظر دارند. گروهی حق مرتهن را بر عین مرهون باقی می دانند. گروه دیگری بر این باورند که اجازه سبب سقوط حق مرتهن می شود و سرانجام، گروه سومی حق مرتهن را بر ثمن، یعنی بدل عین مرهون، استوار می سازند). راه حل سوم عدم قابلیت استناد عقد در برابر مرتهن است که از فروع نظریه عدم نفوذ است. سرانجام، برخی بیع عین مرهون را صحیح می انگارند. گروهی از طرفداران صحت بیع، حق مرتهن را بر عین مرهون باقی می دانند و گروه اندکی، حق او را بر ثمن (بدل)، مستقر می دانند. این مقاله به بررسی این نظرات گوناگون در مکاتب مختلف فقهی می پردازد.