غرر و کابرد آن در قرارداد ها

غرر و کابرد آن در قرارداد ها دانلود کتاب
منابع

حقوق مدنی جلد اول نوشته حسن امامی

نویسندگان

محمد علی انصاری پور ، قرزاد ولد بیگی ، مهدی حسن علی زاده

تاریخ چاپ

1393/04/02

چکیده

محمد علی انصاری پور ، قرزاد ولد بیگی ، مهدی حسن علی زاده

چکیده

عنوان غرر از موضوعاتی است که هم در فقه و هم در حقوق از جهات مختلف بررسی، و درباره آن بحث شده است. اما با وجود قدمت بحث و اهمیت آن، در خصوص کاربرد غرر در قراردادها، به ویژه در عقود جديد، هنوز ابهام هایی هم در کلمات فقیهان و هم حقوق دانان به چشم می خورد. این مقاله مفهوم غرر و قلمرو و کاربرد آن در قراردادها را به طور موجز بررسی کرده، به اجمال نشان می دهد که موارد کاربرد غرر در قراردادها فراتر از آن است که در قانون مدنی و متون حقوقی به آن اشاره شده است.

واژگان کلیدی

تردید، جهل، خطر ، غرر، معامله غرری.