عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار

عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار دانلود کتاب
منابع

شمس ، عبدالله (1386) ، آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته ، جلد دوم ، چاپ چهاردهم ، تهران ، دراک

نویسندگان

علیرضا فصیحی زاده - سید حسین اسعدی

تاریخ چاپ

1395/10/11

چکیده

نویسندگان : علیرضا فصیحی زاده ، سید حسین اسعدی

چکیده : 

در نظام حقوقی ایران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعوای اعسار» یاد شده است. پس، انتظار منطقی آن است که این دعوا از اصول دادرسی و قواعد حقوقی پیروی نماید. به واقع نیز چنین است و عدم رعایت اصول و قواعد بنیادین، نقض رأی را در پی دارد. با وجود این، با مداقه در قوانین و مقررات موجود، بر خلاف انتظار معلوم می شود که در رسیدگی به دعوای اعسار و نتیجتاًً حکم اعسار، بسیاری از اصول دادرسی و قواعد عام حقوقی رعایت نمی شود. در این مقاله، پس از معرفی اجمالی دعوای اعسار و قانون حاکم بر آن، مصادیق این چشم پوشی های قانونگذار و جهت آن تبیین گردیده است. قانونگذار در دعوای اعسار از اصولی چون عدم تمکن اشخاص، مالی بودن دعاوی، ملازمه اذن به شییء با اذن به لوازم آن، اعتبار امر قضاوت شده، صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و نیز قواعدی مانند ضمان عاقله، نسبی بودن اثر احکام، تبعیت متوقف از نظام ورشکستگی صرف نظر نموده است.