قانون اساسی اسپانیا

قانون اساسی اسپانیا دانلود کتاب
منابع

قانون اساسی اسپانیا

نویسندگان

اعضای مجلس نمایندگان و سنا

تاریخ چاپ

1357/11/22

چکیده

ترجمه: رسول پدرام

قانون اساسی اسپانیا که در جلسه مشترک روز 31 اکتبر 1978 به تصویب اعضای مجلس نمایندگان و سنا رسیده بود، در رفراندم روز هفتم دسامبر همان سال مورد تایید ملت قرار گرفت و پس از توشیح توسط اعلی حضرت خوان کارلوس اول، پادشاه این کشور، به مرحله اجرا گذاشته شد.