عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (بررسی فقهی و حقوقی)

عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (بررسی فقهی و حقوقی) دانلود کتاب
منابع

تحریرالوسیله امام خمینی

نویسندگان

محمد هادی دارائی

تاریخ چاپ

1394/10/26

چکیده

نویسنده: محمد هادی دارائی

چکیده:

در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تلاش شده تا از سویی دایره ی ضمان پزشک محدود شود و از دیگر سو به حمایت از بیماران پرداخته است. 

مقنن در اولین گام با عدول از نظریه ی خطر، نظریه ی في‌را پذیرفته است در گام بعدی حمایت از پزشکان، اخذ رضایت از بیمار را مسقط ضمان پزشک دانسته است. و در سومین گام، آگاهی پرستار با بیمار از دستور درمانی اشتباه را سبب دفع ضمان پزشک می داند. تحول جدید دیگر را می توان در وارد نمودن نسبتا صریح قاعده ی احسان به عنوان یکی از عوامل سقوط ضمان پزشک تلقی کرد. 

البته از سوی دیگر به حمایت از بیماران پرداخته جهت ارتقای علمی پزشکان، مصریحا مقرر نموده است که تصور علمی به سبب ضمان پزشک می شود. این بدان معنا خواهد بود که با آگاهی شک از علم پزشکی و پیشرفت های علمی و روش های درمانی نوین موجب ضمان مدنی ای می شود. شاید بتوان مقرره را نقطه ی عطف قانون جدید در جهت حمایت از بیماران تلقی نمود هر چند این تحول می بایست به نحو صریح تری بیان می شد.