عدم امکان تجزیه پرداخت دین و استثنائات آن

عدم امکان تجزیه پرداخت دین و استثنائات آن دانلود کتاب
منابع

قانون مدنی در نظم کنونی دکتر کاتوزیان

نویسندگان

ثریا یزدان دوست - حسام اولیایی

تاریخ چاپ

1400/11/25

چکیده

نویسندگان: ثریا یزدان دوست و حسام اولیایی

چکیده:

متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد تماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا فرار اقساط دهد. این امر قاعده ای است که در ماده ی ۲۷۷ قانون مدنی بیان شده است. این ماده دارای ۲ قسمت است که قسمت اول آن اصل و مینای انجام تعهدات از سوی متعهد است و در قسمت دوم ماده از وضعیت مدیون نام برده که با توجه به همین جمله استنباط میشود که قسمت اول اصل و قسمت دوم استثنایی بر قسمت اول ماده در این مقاله ما وضعیت هایی را که سبب اعمال و ترجیح استثناء بر اصل می شود را تجزیه و تحلیل کرده ایم.

ما در این مقاله بر آنیم که ببینیم در چه مواردی امکان تجزیه پرداخت وجود دارد که عمده استثنائات عدم امکان تجزیه پرداخت که امروزه در محاکم مطرح می باشد را مورد بررسی و تحلیل قرار داده ایم که عبارتند از: اعسار، مهریه، ارث و ورشکستگی که تمام این موارد وضعیت و حالت هایی است که اگر در شخص مدیون با دین پیش آید سبب می شود که بتوانیم پرداخت را تجزیه کنیم.