لیست مشاوره ها

مشکل حقوقی خود را جستجو کنید
گروه بندی
جنون
جنون

در اصطلاح کسی را که بر اثر آشفتگی روحی و روانی عقلش پوشیده مانده و قوه ی درک و شعور را از دست داده است مجنون می نامند.

ادامه مشاوره
جهیزیه
جهیزیه

جهیزیه، به مجموعه وسائل و اشیایی که از سوی خانواده دختر به عروس به هنگام عزیمت به منزل بخت (شوهر) تسلیم می‌گردد، اطلاق می‌شود.

ادامه مشاوره
حجر
حجر

بر اساس علم حقوق، اشخاص برای اینکه اعمال حقوقی خود مانند معاملات را انجام بدهند، نیازمند داشتن اهلیت هستند. حجر، در مقابل اهلیت است و عبارت است از وضعیت حقوقی شخصی که صلاحیت داشتن حق معینی را برای اعمال آن حق ندارد. به کسی محجور گویند که دارای حجر است.

ادامه مشاوره
حضانت
حضانت

واژه حضانت از ریشه حضن بوده و در لغت به معنای در بغل گرفتن و پرورش دادن کودک است و در اصطلاح عبارت است از نگه داری کودک و حمایت جسمی و عاطفی از او توسط اشخاصی که مطابق قانون برای انجام این کار در نظر گرفته شده اند.

ادامه مشاوره
حفر چاه به دلیل خشکیدن قنات
حفر چاه به دلیل خشکیدن قنات

چنانچه قناتی بایر، متروکه و یا مسلوب المنفعه گردد، در صورت عدم وجود ضرورت برای احیاء، وزارت نیرو مکلف به صدور مجوز حفر چاه می باشد.

ادامه مشاوره
حفر چاه در محدوده قنات
حفر چاه در محدوده قنات

وزارت نیرو می تواند اجازه حفر چاه يا قنات در حريم چاه يا قنات را صادر نمايد. ‌

ادامه مشاوره
حق الوکاله
حق الوکاله

حق الوکاله یا هزینه وکالت همان مبلغی است که وکیل برای بررسی و پیگیری پرونده و دفاع از شما (موکل) دریافت می کند.

ادامه مشاوره
خرید و فروش رای
خرید و فروش رای

خرید و فروش رأی طبق مواد قانونی جرم شناخته شده است.

ادامه مشاوره
خسارت تاخیر تادیه
خسارت تاخیر تادیه

در کشور ایران همانند بیش‌تر کشورها، برای جلوگیری از آثار سوء تعویق(عقب انداختن) پرداخت بدهی‌ها، قوانین خاصی تدوین شده است.

ادامه مشاوره
خلع ید
خلع ید

خلع ید یک دعوای حقوقی در مورد اموال غیرمنقول (خانه، زمین، باغ) است و امکان شکایت کیفری در آن وجود ندارد.

ادامه مشاوره
خواسته
خواسته

خواسته همان مورد ادعای خواهان است که خواهان از دادگاه می‌خواهد در مورد آن قضاوت به عمل آورد.

ادامه مشاوره
خیانت در امانت
خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب،تلف یا مفقود نمودن توام با سوء نیت نسبت به مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی، به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رساندن آن بوده است.

ادامه مشاوره
دادخواست استرداد لاشه چک
دادخواست استرداد لاشه چک

موضوع استرداد لاشه چک ناظر به بحث امانت داری است یا به دلیل عدم استحقاق دارنده مطرح شود .

ادامه مشاوره
داوری
داوری

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه ی دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند

ادامه مشاوره
دراختیار قرار ندادن امکانات توسط وزارتخانه ها
دراختیار قرار ندادن امکانات توسط وزارتخانه ها

دراختیار قرار ندادن کارکنان و امکانات توسـط وزارتخانها،سازمانها وادارات وابسته بـه دولـت حســـــــب درخواســـــــت وزارت کشور،استانداران،فرمانداران،بخشداران جهـت برگزاری انتخابات طبق مواد قانونی جرم شناخته شده است.

ادامه مشاوره
درخواست سرپرستی طفل
درخواست سرپرستی طفل

در حقوق بسیاری از کشور ها یک نوع قرابت (خویشاوندی) وجود دارد که ناشی از فرزند خواندگی است. فرزند خواندگی آن است که کسی دیگری را که فرزند طبیعی او نیست به فرزندی بپذیرد.

ادامه مشاوره
درخواست صدور حکم تولیت
درخواست صدور حکم تولیت

تولیت در واقع به کار گفته می‌شود که تحت آن اداره امور موقوفه در مدت زمان معینی برعهده شخصی قرار می‌گیرد.

ادامه مشاوره
درخواست نصب ناظر استصوابی
درخواست نصب ناظر استصوابی

«استصواب» با واژه «صواب» هم ماده است. «صواب» به معناى درست در مقابل خطا و «استصواب» به معناى صائب دانستن و درست شمردن است؛ در اصطلاح «نظارت استصوابى» به نظارتى گفته مى‏ شود كه در آن ناظر، در موارد تصميم‏ گيرى حضور دارد و بايد اقدامات انجام شده را تصويب كند تا جلوى هر گونه اشتباه و يا سوء استفاده از جانب مجريان گرفته شود.

ادامه مشاوره
درخواست نصب ناظر اطلاعی
درخواست نصب ناظر اطلاعی

ناظر شخصی است که مکلف به نظارت بر اداره امور و سرعت جریان آن است.

ادامه مشاوره
دستور تخلیه
دستور تخلیه

یکی از مواردی در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 پیش بینی شده، تسریع تخلیه مورد اجاره پس از پایان مدت اجاره است. پس از انقضای مدت اجاره، بنا به در خواست موجر(کسی که اجاره داده است) یا قائم مقام قانونی(قائم مقام کسی است که به جانشینی طرف دیگر دارای حقوق و تکالیفی می شود که او برعهده داشته است مانند ورثه) وی می تواند تخلیه عین مستاجره(ملک) را بخواهد.

ادامه مشاوره
دستور فروش ملک مشاع
دستور فروش ملک مشاع

هر یک از شرکا که متقاضی فروش سهم خود باشند می توانند از دادگاه تقاضای صدور دستور مبنی بر فروش کل ملک مشاع(مشاع عبارت از انتشار سهم هریک از مالکان در تمام مال یا حق) را بنمایند. تقاضای دستور فروش از دادگاه منوط به این است که متقاضی قبلا گواهی عدم امکان افراز(افراز عبارت از قابلیت تقسیم ملک به اندازه سهم هر شریک) از اداره ثبت دریافت کرده باشد. [شرح جامع قانون مدنی ، دکتر بیات، صفحه 486]

ادامه مشاوره
دستور موقت
دستور موقت

دستور موقت، از جمله اقداماتی است که به منظور حفظ حقوق خواهان تجویز شده تا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نشود.

ادامه مشاوره
دعاوی قابل ارجاع به داوری
دعاوی قابل ارجاع به داوری

با توجه به اصل، می توان تمام اختلافات را به داوری ارجاع کرد البته این اختلافات باید جزء حقوقی باشد که طرفین بتوانند آزادانه آن را واگذار نمایند و قابلیت داوری داشته باشد.

ادامه مشاوره
دعوای ازدواج موقت
دعوای ازدواج موقت

ازدواج موقت یا متعه در قانون مدنی و ماده 21 قانون حمایت از خانواده به رسمیت شاخته شده است و آن ازدواجی است که برای مدت معین ،منعقد میگردد.

ادامه مشاوره
دعوای اعسار از پرداخت مهریه
دعوای اعسار از پرداخت مهریه

پس از صدورحکم قطعی و محکومیت زوج( مرد) به پرداخت تمام مهریه اگر مرد هیچ مالی (اعم از منقول و غیر منقول) نداشته باشد و حساب های بانکی او موجودی کافی نداشته و شخص بیکار باشد و یا درآمد ناچیزی از کار کسب کند او معسر از پرداخت مهریه محسوب می شود.

ادامه مشاوره
دعوای الزام به تحویل ملک معوض
دعوای الزام به تحویل ملک معوض

معاوضه اختصاص به مبادله کالا به کالا دارد و ملاک عرفی در عقد معاوضه برای تمیز از عقد بیع مبادله کالا به کالا می باشد. گاهی عوض یک معامله ملک است و آن حالتی است که یک طرف معامله در قبال و عوض مال یا ملکی که گرفته ملکی را می دهد.

ادامه مشاوره
دعوای انتقال منافع از فردی به فرد دیگر
دعوای انتقال منافع از فردی به فرد دیگر

انتقال منافع مال به دیگری در عقد اجاره این است که مستاجر محل کسب و پیشه و تجارت بتواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مال اجاره را به دیگری در قالب سند رسمی انتقال دهد.

ادامه مشاوره
دعوای تبانی و فساد در خرید و فروش معاملات دولتی
دعوای تبانی و فساد در خرید و فروش معاملات دولتی

تبانی به معنی بستن پیمان و قرارداد به صورت مخفیانه است. تبانی در معاملات دولتی یعنی در نتیجه تبانی دو یا چند نفر ضرری متوجه دولت و یا شرکت ها و موسسات مذکور در قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی شود.

ادامه مشاوره
دعوای تخلیه اماکن تجاری
دعوای تخلیه اماکن تجاری

دعوای تخلیه اماکن تجاری دعوای که در خصوص خارج شدن ملک از تصرف شخص متصرف که توسط مالک مطرح می شود.

ادامه مشاوره
دعوای خرد کردن املاک و ورود غیر مجاز به ملک دیگران
دعوای خرد کردن املاک و ورود غیر مجاز به ملک دیگران

یکی از حقوق مربوط به انسان مصون بودن(در امان بودن) مسکن از هرگونه تعرض می باشد. از جمله جرایم علیه اشخاص هتک حرمت منازل یا ورود غیر مجاز به ملک دیگران است که حسب مورد با توجه به مواد 580 و 694 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات توسط اشخاص عادی یا کارمندان دولت یا به طور کلی افراد رسمی انجام می¬گیرد که بدون رعایت ترتیبات قانونی است یا به صورت عنف و تهدید توسط اشخاص صورت می گیرد.

ادامه مشاوره