لیست مشاوره ها

مشکل حقوقی خود را جستجو کنید
گروه بندی
دعوای خرید و فروش و معامله معارض
دعوای خرید و فروش و معامله معارض

معامله معارض جرمی شبیه کلاهبرداری است و مستوجب مجازات جداگانه¬ی مقرر شده در ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک است.(دکتر شادی عظیم زاده،حقوق جزای اختصاصی، 1394،نشر دور اندیشان). شخصی که به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول و یا غیر منقول حقی به شخصی یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور نماید به 3 تا 10 سال حبس محکوم می شود.(ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک)

ادامه مشاوره
دعوای درخواست دریافت مطالبه اجرت المثل
دعوای درخواست دریافت مطالبه اجرت المثل

اجرت المثل از دو کلمه اجرت ( به معنی عوض ) و مثل (به معنی شبیه ، مانند ) تشکیل شده است. مطالبه اجرت المثل در صورتی مطرح می شود که شخصی از ملک یا مال دیگری به صورت غیر قانونی و بدون رضایت مالک استیفا نماید. خواه مورد استفاده مال باشد یا کار و بر دارایی خود اضافه کند. در چنین شرایطی مالک می تواند اجرت المثل ایام تصرف را به میزان مدت تصرف در ملک یا مال و استیفا از کار را مطالبه نماید.

ادامه مشاوره
دعوای رفع ممانعت از حق
دعوای رفع ممانعت از حق

چنانچه کسی مانع استفاده از حقوق قانونی شخصی در ملکی شود ممانعت از حق کرده است و دعوای رفع ممانعت از حق، تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.(ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی)

ادامه مشاوره
دعوای سند مالکیت معارض
دعوای سند مالکیت معارض

سندی که ثبت آن موخر برسند دیگری است سند مالکیت معارض نامیده می شود

ادامه مشاوره
دعوای قلع و قمع مستحدثات
دعوای قلع و قمع مستحدثات

قلع و قمع به معنی ریشه کن کردن و از بیخ در آوردن است و در اصطلاح حقوقی اگر شخص بدون منشاء قانونی و یا قراردادی در ملک دیگری بنا احداث کند و یا درخت بکارد مالک می تواند دادخواست قلع و قمع آن بنا را به دادگاه تقدیم کند.

ادامه مشاوره
دعوی  تصرف عدوانی حقوقی
دعوی تصرف عدوانی حقوقی

دعوای تصرف عدوانی عبارتست از ادّعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصّرف وی خارج کرده و اعاده ی تصّرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.

ادامه مشاوره
دعوی ابطال مبایعه نامه در خصوص اموال غیر منقول
دعوی ابطال مبایعه نامه در خصوص اموال غیر منقول

دعوی ابطال مبایعه نامه از جمله دعوایی عقود و تعهدات است که از طریق محاکم حقوقی قابل طرح و پیگیری است. مبایعه نامه سند مثبت بیع ( سند اثبات کننده خرید و فروش) است. بنابراین با تحقق بیع، مالکیت مبیع (انچه مورد معامله قرار میگیرد موضوع بیع) از فروشنده به خریدار منتقل می شود.

ادامه مشاوره
دعوی اثبات شرکت چیست؟
دعوی اثبات شرکت چیست؟

شراکت قراردادی است که طی آن طرفین جهت پیشبرد منافع مشترک خود با هم همکاری خواهند داشت.هنگامی که بین شرکا، بر سر مسائلی مانند مقدار و مدتش اختلافی ایجاد شود و مدارک مستندی مبنی بر اثبات شراکت وجود نداشته باشد، دعوی اثبات شراکت مطرح می شود.

ادامه مشاوره
دعوی انتقال منافع ملک غیر به فرد یا افراد دیگری
دعوی انتقال منافع ملک غیر به فرد یا افراد دیگری

یکی از جرایمی که در خصوص اموال و مالکیت رخ می دهد انتقال منافع مال غیر می باشد که از جمله جرایم خاص کلاهبرداری است و در قانون به بیان مجازات افرادی که بدون مجوز قانونی و بدون داشتن هیچ حقی با سوء نیت اقدام به انتقال منافع مال غیر نموده اند پرداخته شده است. انتقال ممکن است نسبت به عین یا منفعت صورت بگیرد.

ادامه مشاوره
دعوی تصرف عدوانی کیفری
دعوی تصرف عدوانی کیفری

اگر شخصی به زور و بدون رضایت مالک یا مستاجر، مال غیر منقولی( اموالی که قابلیت جابه جایی ندارند مثل زمین، خانه ) را تصرف کند به عبارتی کسی به جبر و تعدی( به زور)، مال مورد تصرف کسی را از دست او در آورد تصرف عدوانی نامیده می شود.

ادامه مشاوره
دعوی رفع مزاحمت از حق
دعوی رفع مزاحمت از حق

دعوای مزاحمت، دعوایی است که به موجب آن متصرف مال غیر منقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. (ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی)

ادامه مشاوره
دعوی صدور حکم حجر
دعوی صدور حکم حجر

به طور کلی افراد دارای اهلیت می باشند. اهلیت یعنی توانایی بهره مندی و اعمال (اجرا) حقوق. اما توانایی اعمال حقوق بسته به یک سری شرایط سنی و عقلی نیز دارد.

ادامه مشاوره
دعوی ورود غیر مجاز به ملک دیگران
دعوی ورود غیر مجاز به ملک دیگران

یکی از حقوق مربوط به انسان مصون بودن(در امان بودن) مسکن از هرگونه تعرض می باشد. از جمله جرایم علیه اشخاص هتک حرمت منازل یا ورود غیر مجاز به ملک دیگران است که حسب مورد با توجه به مواد 580 و 694 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات توسط اشخاص عادی یا کارمندان دولت یا به طور کلی افراد رسمی انجام می¬گیرد که بدون رعایت ترتیبات قانونی است یا به صورت عنف و تهدید توسط اشخاص صورت می گیرد.

ادامه مشاوره
دیه چیست؟
دیه چیست؟

دیه یکی از انواع مجازات های پیش بینی شده در قانون است . در صورتی که شخصی جرم غیر عمدی علیه جان ، اعضای بدن و منافع اعضای بدن دیگری انجام دهد باید دیه بپردازد . همچنین در صورتی که جرم عمدی بوده ولی مجازات قصاص نداشته باشد ، باید دیه پرداخت شود.

ادامه مشاوره
دیوار نویسی
دیوار نویسی

دیوارنویسی کاندیداها و هواداران آنها روی دیوارهای مردم و اماکن اداری و دولتی ممنوع بوده و جرم است.

ادامه مشاوره
رابطه نامشروع با زن شوهردار
رابطه نامشروع با زن شوهردار

از جمله جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است رابطه نامشروع با زن شوهر دار است .هرگاه زن و مردی که بین آنها رابطه زوجیت و محرمیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا شوند جرم بوده به مجازات تعزیری شلاق تا 99 ضربه محکوم می شود.[مستفاد از ماده 637 قانون مجازات اسلامی] و اگر مرتکب زنا یعنی اجماع(رابطهجنسی دخولی) بین زن و مردی که رابطه زوجیت ندارند، شوند به مجازات حدی ماده 224قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.[مستفاد از ماده 221 قانون مجازات اسلامی]

ادامه مشاوره
رانندگی بدون گواهینامه
رانندگی بدون گواهینامه

چنانچه شخصی اقدام به رانندگی وسایل نقلیه نماید اما فاقد گواهینامه متناسب با نوع وسیله نقلیه باشد، مرتکب جرم رانندگی بدون گواهینامه شده است.

ادامه مشاوره
رای
رای

رأی به مفهوم دقیق واژه، در اصطلاح به تصمیمی گفته می‌شود که حکم یا قرار باشد.

ادامه مشاوره
رای اصراری
رای اصراری

آرایی که هیأت عمومی شعب حقوقی و یا کیفری در پی رسیدگی فرجامی نسبت به آراء اصراری دادگاه ها صادر می نمایند، در عرف حقوقدانان اصطلاحا اصراری نامیده می شود.

ادامه مشاوره
رای دادن با شناسنامه جعلی
رای دادن با شناسنامه جعلی

برای شرکت در انتخابات داشتن شناسنامه الزامی است بدین جهت ممکن است این سند مهم مورد سوء استفاده اشخاص قرار گیرد. به هر حال قوانین جزایی موارد استفاده غیر قانونی از این سند هویتی مهم را جرم‌انگاری کرده‌اند.

ادامه مشاوره
رای دادن با شناسنامه دیگری
رای دادن با شناسنامه دیگری

برای شرکت در انتخابات داشتن شناسنامه الزامی است بدین جهت ممکن است این سند مهم مورد سوء استفاده اشخاص قرار گیرد. به هر حال قوانین جزایی موارد استفاده غیر قانونی از این سند هویتی مهم را جرم‌انگاری کرده‌اند.

ادامه مشاوره
رای دادن بیش از یک بار
رای دادن بیش از یک بار

در هر دوره از انتخابات برای هر فرد امکان یک بار رای دادن وجود دارد. بدین ترتیب از منظر قانون رای دادن بیش از یک بار جرم بوده و مجازات دارد.

ادامه مشاوره
رای گرفتن با شناسنامه دیگری
رای گرفتن با شناسنامه دیگری

داشتن شناسنامه برای هر فرد یکی از شروط مهم برای رای دادن است بدین جهت ممکن است این سند مهم(شناسنامه) مورد سوء استفاده اشخاص قرار گیرد. به هر حال قوانین جزایی موارد استفاده غیر قانونی از این سند هویتی مهم را جرم‌انگاری کرده‌اند.

ادامه مشاوره
ربودن اسناد انتخاباتی
ربودن اسناد انتخاباتی

تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و تلفنگرامها و تلگرافها، طبق مواد قانونی جرم شناخته شده است.

ادامه مشاوره
رفع اثر از اموال توقیفی غیرمنقول
رفع اثر از اموال توقیفی غیرمنقول

در مواردی شخص می­ تواند تقاضای رفع اثر از اموال توقیفی نماید مانند: توقیف اموال محکوم علیه که قانون‌گذارآن­ها را غیرقابل توقیف معرفی کرده است.

ادامه مشاوره
رمالی و جادوگری
رمالی و جادوگری

در نظام حقوقی ایران جادوگری اولین بار در آیین نامه امور خلافی سال 1324 مورد توجه قرار گرفت و به شرط حرفه قرار گرفتن توسط جادوگر جرم انگاری شد.

ادامه مشاوره
روند رسیدگی به چک حقوقی
روند رسیدگی به چک حقوقی

چک حقوقی ، چکی است که قابلیت پیگری کیفری را ندارد و این عدم قابلیت نتیجه مستقیم قانونی است که قانون گذار در نظر گرفته است .

ادامه مشاوره
روند رسیدگی به چک کیفری
روند رسیدگی به چک کیفری

چک کیفری عبارت از: «سندی است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال علیه دستور می‌دهد تا وجوه یا اعتبار قابل استفاده وی در آن بانک را کلا یا بعضا مسترد داشته و یا به محال له بپردازد»

ادامه مشاوره
زورگیری مجازی
زورگیری مجازی

قانونگذار در قانون جرائم رایانه ای، جرم اخاذی را جرم انگاری نکرده است و تنها به ماده 17 اشاره داشته که در آن به بحث انتشار صوت، تصویر، فیلم خصوصی و اسرار شخص که بدون رضایت وی از طرف دیگری منتشر می گردد یا در دسترس دیگران قرار داده می شود به طوری که موجب ضرر یا هتک حیثیت شخص می گردد پرداخته است.

ادامه مشاوره
ساختن سکه قلب
ساختن سکه قلب

منظور از ساختن سکه تقلبی آن است که مرتکب با تهیه کردن مقداری از فلزاتی که در مسکوک اصلی به کار رفته اند و فراهم آوردن وسایل و ابزار لازم، مثل وسایل قالب گیری و منگنه، دست به سکه سازی بزند.(دکتر میرمحمد صادقی-جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی-ص۳۸۵)

ادامه مشاوره