لیست مشاوره ها

مشکل حقوقی خود را جستجو کنید
گروه بندی
خواسته
خواسته

خواسته همان مورد ادعای خواهان است که خواهان از دادگاه می‌خواهد در مورد آن قضاوت به عمل آورد.

ادامه مشاوره
خیار تاخیر ثمن
خیار تاخیر ثمن

ثمن یعنی هزینه ای که بابت خرید چیزی پرداخت می شود . خیار تاخیر ثمن یکی از انواع خیارات است که در ماده 402 قانون مدنی تعریف شده است.

ادامه مشاوره
خیانت در امانت
خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب،تلف یا مفقود نمودن توام با سوء نیت نسبت به مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی، به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رساندن آن بوده است.

ادامه مشاوره
دادخواست
دادخواست

دادخواست به معنی دادخواهی کردن است و در اصطلاح حقوقی به آغاز اقامه دعوا از سوی خواهان علیه خوانده از طریق سیستم دادگستری گفته می‌شود.

ادامه مشاوره
دادخواست استرداد لاشه چک
دادخواست استرداد لاشه چک

موضوع استرداد لاشه چک ناظر به بحث امانت داری است یا به دلیل عدم استحقاق دارنده مطرح شود .

ادامه مشاوره
داوری
داوری

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه ی دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند

ادامه مشاوره
دراختیار قرار ندادن امکانات توسط وزارتخانه ها
دراختیار قرار ندادن امکانات توسط وزارتخانه ها

دراختیار قرار ندادن کارکنان و امکانات توسـط وزارتخانها،سازمانها وادارات وابسته بـه دولـت حســـــــب درخواســـــــت وزارت کشور،استانداران،فرمانداران،بخشداران جهـت برگزاری انتخابات طبق مواد قانونی جرم شناخته شده است.

ادامه مشاوره
درخواست سرپرستی طفل
درخواست سرپرستی طفل

در حقوق بسیاری از کشور ها یک نوع قرابت (خویشاوندی) وجود دارد که ناشی از فرزند خواندگی است. فرزند خواندگی آن است که کسی دیگری را که فرزند طبیعی او نیست به فرزندی بپذیرد.

ادامه مشاوره
درخواست صدور حکم تولیت
درخواست صدور حکم تولیت

تولیت در واقع به کار گفته می‌شود که تحت آن اداره امور موقوفه در مدت زمان معینی برعهده شخصی قرار می‌گیرد.

ادامه مشاوره
درخواست نصب ناظر استصوابی
درخواست نصب ناظر استصوابی

«استصواب» با واژه «صواب» هم ماده است. «صواب» به معناى درست در مقابل خطا و «استصواب» به معناى صائب دانستن و درست شمردن است؛ در اصطلاح «نظارت استصوابى» به نظارتى گفته مى‏ شود كه در آن ناظر، در موارد تصميم‏ گيرى حضور دارد و بايد اقدامات انجام شده را تصويب كند تا جلوى هر گونه اشتباه و يا سوء استفاده از جانب مجريان گرفته شود.

ادامه مشاوره
درخواست نصب ناظر اطلاعی
درخواست نصب ناظر اطلاعی

ناظر شخصی است که مکلف به نظارت بر اداره امور و سرعت جریان آن است.

ادامه مشاوره
دستور تخلیه
دستور تخلیه

یکی از مواردی در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 پیش بینی شده، تسریع تخلیه مورد اجاره پس از پایان مدت اجاره است. پس از انقضای مدت اجاره، بنا به در خواست موجر(کسی که اجاره داده است) یا قائم مقام قانونی(قائم مقام کسی است که به جانشینی طرف دیگر دارای حقوق و تکالیفی می شود که او برعهده داشته است مانند ورثه) وی می تواند تخلیه عین مستاجره(ملک) را بخواهد.

ادامه مشاوره
دستور فروش ملک مشاع
دستور فروش ملک مشاع

هر یک از شرکا که متقاضی فروش سهم خود باشند می توانند از دادگاه تقاضای صدور دستور مبنی بر فروش کل ملک مشاع(مشاع عبارت از انتشار سهم هریک از مالکان در تمام مال یا حق) را بنمایند. تقاضای دستور فروش از دادگاه منوط به این است که متقاضی قبلا گواهی عدم امکان افراز(افراز عبارت از قابلیت تقسیم ملک به اندازه سهم هر شریک) از اداره ثبت دریافت کرده باشد. [شرح جامع قانون مدنی ، دکتر بیات، صفحه 486]

ادامه مشاوره
دستور موقت
دستور موقت

دستور موقت، از جمله اقداماتی است که به منظور حفظ حقوق خواهان تجویز شده تا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نشود.

ادامه مشاوره
دعاوی قابل ارجاع به داوری
دعاوی قابل ارجاع به داوری

با توجه به اصل، می توان تمام اختلافات را به داوری ارجاع کرد البته این اختلافات باید جزء حقوقی باشد که طرفین بتوانند آزادانه آن را واگذار نمایند و قابلیت داوری داشته باشد.

ادامه مشاوره
دعاوی منقول و غیر منقول
دعاوی منقول و غیر منقول

افراد، در زندگی خود، هر لحظه با اموال سر و کار دارند، از آنها استفاده می کنند یا اقدام به خرید و فروش آن ها می نمایند. تمام این اعمال، دارای نتایج و پیامدهای حقوقی است که افراد باید از آن ها اطلاع داشته باشند. آگاهی نسبت به اینکه، مالی که مورد معامله یا استفاده قرار می دهیم چه عنوان حقوقی دارد، باعث می شود از اشتباهات رایج در شناسایی هر مال و آثار حقوقی ناشی از آن جلوگیری شود.

ادامه مشاوره
دعوای ازدواج موقت
دعوای ازدواج موقت

ازدواج موقت یا متعه در قانون مدنی و ماده 21 قانون حمایت از خانواده به رسمیت شاخته شده است و آن ازدواجی است که برای مدت معین ،منعقد میگردد.

ادامه مشاوره
دعوای اضافی
دعوای اضافی

در معنای اصطلاحی به دعوایی اطلاق می‌شود که خواهان خواسته‌ جدیدی را با تقدیم دادخواست به دعوای اصلی نظر به ارتباطی که با آن دارد ضمیمه می‌کند.

ادامه مشاوره
دعوای اعسار از پرداخت مهریه
دعوای اعسار از پرداخت مهریه

پس از صدورحکم قطعی و محکومیت زوج( مرد) به پرداخت تمام مهریه اگر مرد هیچ مالی (اعم از منقول و غیر منقول) نداشته باشد و حساب های بانکی او موجودی کافی نداشته و شخص بیکار باشد و یا درآمد ناچیزی از کار کسب کند او معسر از پرداخت مهریه محسوب می شود.

ادامه مشاوره
دعوای الزام به تحویل ملک معوض
دعوای الزام به تحویل ملک معوض

معاوضه اختصاص به مبادله کالا به کالا دارد و ملاک عرفی در عقد معاوضه برای تمیز از عقد بیع مبادله کالا به کالا می باشد. گاهی عوض یک معامله ملک است و آن حالتی است که یک طرف معامله در قبال و عوض مال یا ملکی که گرفته ملکی را می دهد.

ادامه مشاوره
دعوای انتقال منافع از فردی به فرد دیگر
دعوای انتقال منافع از فردی به فرد دیگر

انتقال منافع مال به دیگری در عقد اجاره این است که مستاجر محل کسب و پیشه و تجارت بتواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مال اجاره را به دیگری در قالب سند رسمی انتقال دهد.

ادامه مشاوره
دعوای تبانی و فساد در خرید و فروش معاملات دولتی
دعوای تبانی و فساد در خرید و فروش معاملات دولتی

تبانی به معنی بستن پیمان و قرارداد به صورت مخفیانه است. تبانی در معاملات دولتی یعنی در نتیجه تبانی دو یا چند نفر ضرری متوجه دولت و یا شرکت ها و موسسات مذکور در قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی شود.

ادامه مشاوره
دعوای تخلیه اماکن تجاری
دعوای تخلیه اماکن تجاری

دعوای تخلیه اماکن تجاری دعوای که در خصوص خارج شدن ملک از تصرف شخص متصرف که توسط مالک مطرح می شود.

ادامه مشاوره
دعوای خرد کردن املاک و ورود غیر مجاز به ملک دیگران
دعوای خرد کردن املاک و ورود غیر مجاز به ملک دیگران

یکی از حقوق مربوط به انسان مصون بودن(در امان بودن) مسکن از هرگونه تعرض می باشد. از جمله جرایم علیه اشخاص هتک حرمت منازل یا ورود غیر مجاز به ملک دیگران است که حسب مورد با توجه به مواد 580 و 694 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات توسط اشخاص عادی یا کارمندان دولت یا به طور کلی افراد رسمی انجام می¬گیرد که بدون رعایت ترتیبات قانونی است یا به صورت عنف و تهدید توسط اشخاص صورت می گیرد.

ادامه مشاوره
دعوای خرید و فروش و معامله معارض
دعوای خرید و فروش و معامله معارض

معامله معارض جرمی شبیه کلاهبرداری است و مستوجب مجازات جداگانه¬ی مقرر شده در ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک است.(دکتر شادی عظیم زاده،حقوق جزای اختصاصی، 1394،نشر دور اندیشان). شخصی که به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول و یا غیر منقول حقی به شخصی یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور نماید به 3 تا 10 سال حبس محکوم می شود.(ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک)

ادامه مشاوره
دعوای درخواست دریافت مطالبه اجرت المثل
دعوای درخواست دریافت مطالبه اجرت المثل

اجرت المثل از دو کلمه اجرت ( به معنی عوض ) و مثل (به معنی شبیه ، مانند ) تشکیل شده است. مطالبه اجرت المثل در صورتی مطرح می شود که شخصی از ملک یا مال دیگری به صورت غیر قانونی و بدون رضایت مالک استیفا نماید. خواه مورد استفاده مال باشد یا کار و بر دارایی خود اضافه کند. در چنین شرایطی مالک می تواند اجرت المثل ایام تصرف را به میزان مدت تصرف در ملک یا مال و استیفا از کار را مطالبه نماید.

ادامه مشاوره
دعوای رفع ممانعت از حق
دعوای رفع ممانعت از حق

چنانچه کسی مانع استفاده از حقوق قانونی شخصی در ملکی شود ممانعت از حق کرده است و دعوای رفع ممانعت از حق، تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.(ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی)

ادامه مشاوره
دعوای سند مالکیت معارض
دعوای سند مالکیت معارض

سندی که ثبت آن موخر برسند دیگری است سند مالکیت معارض نامیده می شود

ادامه مشاوره
دعوای قلع و قمع مستحدثات
دعوای قلع و قمع مستحدثات

قلع و قمع به معنی ریشه کن کردن و از بیخ در آوردن است و در اصطلاح حقوقی اگر شخص بدون منشاء قانونی و یا قراردادی در ملک دیگری بنا احداث کند و یا درخت بکارد مالک می تواند دادخواست قلع و قمع آن بنا را به دادگاه تقدیم کند.

ادامه مشاوره
دعوای متقابل
دعوای متقابل

دعوای متقابل همان شرایط اقامه دعوای اصلی را دارد و دارای همان شرایط عمومی می باشد.

ادامه مشاوره