لیست مشاوره ها

مشکل حقوقی خود را جستجو کنید
گروه بندی
کمیسیون ماده 99 شهرداری
کمیسیون ماده 99 شهرداری

کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری از مراجع اداری اختصاصی است.

ادامه مشاوره
گذشت شاکی
گذشت شاکی

بر طبق قانون مجازات اسلامی جرایم به دو دسته جرائم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت تقسیم می گردد که در واقع اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است مگر مواردی که قانونگذار تعیین کرده است .

ادامه مشاوره