لیست مشاوره ها

مشکل حقوقی خود را جستجو کنید
گروه بندی
اجبار
اجبار

یکی از شروط تکلیف و مسئولیت اختیار است.بنابراین عواملی که باعث زوال اختیار شوند مانع مسئولیت می شوند.اجبار و اکراه از موانع مسئولیت کیفری می باشند.

ادامه مشاوره
اجرای حکم غیابی
اجرای حکم غیابی

حکم غیابی و اجرائیه آن ممکن است یا ابلاغ واقعی شود یا قانونی.

ادامه مشاوره
اجرای مجازات شلاق در محیط روستا
اجرای مجازات شلاق در محیط روستا

برخی محاکم اجرای مجازات شلاق به نحو علنی را با توجه به محیط روستایی مناسب نمی دانند.

ادامه مشاوره
اجرت المثل
اجرت المثل

اجرت المثل، در لغت به معنای دستمزد و مزد کار است و در اصطلاح حقوقی به عوض استفاده از مال یا عمل دیگری گفته می شود.

ادامه مشاوره
احکام قابل واخواهی
احکام قابل واخواهی

واخواهی به شکایتی گفته می شود که محکوم علیه غائب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادر کننده حکم مطرح می کند.

ادامه مشاوره
اخاذی
اخاذی

اخاذی در لغت به معنای زورگیری، باج گیری، اخذ مال یا چیزی به زور و تهدید از دیگری می باشد.

ادامه مشاوره
اختلاس
اختلاس

یکی از جرایم مهم در یک جامعه جرم اختلاس است، در واقع اختلاس عملی متفاوت از سرقت و خیانت در امانت و کلاهبرداری است . اختلاس در لغت به معنای دزدیدن پول موسسه یا اداره دولتی ، ربودن ، دزدیدن و سوءاستفاده مالی توسط شخص مسئول است . قانونگذار در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، جرم اختلاس را تعریف و مجازات آن را بیان کرده است.

ادامه مشاوره
اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

ترتیبات حل اختلاف در صلاحیت در مواد 26 الی 30 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است.

ادامه مشاوره
اخذ به شفعه
اخذ به شفعه

در ماده ۸۰۸ این قانون، اینگونه مقرر شده است که هرگاه مال قابل تقسیم و غیر منقولی بین دو شخص مشترک باشد و یکی از دو نفر سهام خود را به شخصی ثالث و به قصد فروش انتقال دهد، شریک وی می تواند همان قیمتی که مشتری پرداخت کرده را به وی پرداخت کند و سهم او را تملک نماید. به این حق در قانون شفعه گفته می شود و به صاحب حق شفعه نیز، شفیع گفته خواهد شد.

ادامه مشاوره
اخراج ثلث
اخراج ثلث

افراد ممکن است پیش از مرگ وصیتی کنند و قسمتی از اموال و دارایی خود را به اشخاص و افراد دیگری وصیت کنند. اما باید توجه داشت که از وصیتی که افراد انجام می دهند. تنها ثلث اموال آنها را در بر می گیرد و به موصی له یا کسی که به نفع او وصیت شده اختصاص پیدا می‌کند.

ادامه مشاوره
اخلال در امر انتخابات
اخلال در امر انتخابات

اخلال در امر انتخابات طبق مواد قانونی جرم شناخته شده است.

ادامه مشاوره
ادعای جعل اسناد
ادعای جعل اسناد

جعل سند به معنی ایجاد نوشته، سند، مهر و امضا افراد رسمی ‌و غیر رسمی‌، ایجاد تغییر در سند (خراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی و …) بدون اجازه صاحب سند می‌باشد.

ادامه مشاوره
ادغام و تجزیه شرکت ها
ادغام و تجزیه شرکت ها

منظور از ادغام: مفهوم داخل کردن یک یا چند شرکت تجاری در یک شرکت تجاری دیگر می باشد که نتیجه آن افزایش سرمایه شرکت موجود و زوال و نابودی شرکت های ادغام شونده می باشد.(نویسنده؟) و منظور از تجزیه شرکت تجاری این است که یک شرکت تجاری به دو یا چند شرکت تجاری دیگر تقسیم شود به طوری که بعد از تجزیه هر کدام دارای شخصیت حقوقی مستقلی باشند.(نویسنده؟)

ادامه مشاوره
ادغام و تجزیه شرکت ها
ادغام و تجزیه شرکت ها

ادغام دو یا چند شرکت وقتی حاصل می شود که یا شرکتی، شرکت دیگری را امحاء و در خود حل کند، یا دو یا چند شرکت در هم حل شده، شرکت جدیدی از آنها بوجود آید. تجزیه حاصل انفکاک و تقسیم دارایی یک شرکت میان دو یا چند شرکت قبلاً موجود یا جدید التاسیس است که گفته می شود شرکتی از شرکت قدیمی جدا شده است.

ادامه مشاوره
اذن در ازدواج
اذن در ازدواج

اذن در ازدواج به معنای اجازه پدر یا جد پدری دختر باکره صغیر یا بالغی است که می خواهد ازدواج کند.

ادامه مشاوره
ارتداد
ارتداد

ارتداد در اسلام (به عربی: ردة یا ارتداد) عموماً به عنوان ترک آگاهانه اسلام در گفتار یا از طریق کردار تعریف شده‌است.

ادامه مشاوره
ارث
ارث

ارث وارث: ترکه و احوالی است که از متوفی به جا می‌ماند.

ادامه مشاوره
ارث حمل و شرایط آن
ارث حمل و شرایط آن

شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین‌الموت منعقد بوده و زنده‌ هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.

ادامه مشاوره
ارث زن
ارث زن

یکی از شرایط لازم برای این که زن و شوهر وارث هم بشوند عقد نکاح دائم است، یعنی در ازدواج موقت توارث بین زوجین برقرار نمی شود و شرط بعدی برای ارث بردن زن و مرد از یکدیگر این است که در زمان فوت، زن و مرد در عقد هم باشند و رابطه زوجیت موجود باشد.

ادامه مشاوره
ارث فرزند
ارث فرزند

فرزند در حقوق کشورمان در طبقه­‌ی اول وارثان فرد متوفی قرار دارد. البته منظور از فرزند، فرزندی است که به صورت مشروع و به واسطه­‌ی ازدواج میان زن و مرد متولد شده باشد. چه ازدواج دائم باشد و چه موقت.فرزندان به وجود آمده از روابط نامشروع و هم­چنین فرزند خوانده جزء ورثه محسوب نمی‌شوند.

ادامه مشاوره
ارث مادر
ارث مادر

مرگ یک انسان همانند تولد وی دارای آثار حقوقی مهمی می باشد . از جمله این آثار ، بحث سهم الارث و نحوه تقسیم ارث میان وراث بوده که اتفاقا حجم زیادی از دعاوی مطرح شده در دادگاه ها مربوط به اختلاف وراث در زمینه ترکه و نحوه تقسیم آن می باشد.

ادامه مشاوره
ازدواج موقت
ازدواج موقت

ازدواج موقت نوعی از ازدواج است که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی با مهریه ای معلوم، بین زن و مرد بسته می‌شود و با پایان آن رابطهٔ زوجیت خودبه‌خود منقضی می‌شود.

ادامه مشاوره
استرداد دعوا
استرداد دعوا

استرداد دعوا در اصطلاح به معنای پس گرفتن، ترک دعوا و انصراف از حق موضوع دعوا می‌‌‌‌‌‌‌باشد. در این مرحله، در جهت رسیدگی به ادعای خواهان، جلسه یا جلسات دادرسی تشکیل شده است و خوانده دعوا بی‌تردید، متحمل خساراتی برای تدارک دفاع در مقابل ادعای خواهان شده است، ولی مدعی به جهتی مصلحت خود را در استرداد دعوا می‌بیند و مایل نیست که دادگاه نسبت به مورد، حکم صادر کند.

ادامه مشاوره
استفاده از امکانات وزارتخانه ها
استفاده از امکانات وزارتخانه ها

اســتفاده از وســایل و امکانــات وزارتخانه هـا،ادارات ، شـرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت و شــهرداریها و شرکتهاوســازمانهای وابسته به آنها و نهادها و موسسـاتی کـه از بودجـه عمـومی اسـتفاده می کننـد و همچنـین در اختیـار گذاردن وسایل و امکانات مزبور طبق مواد قانونی جرم شناخته شده است.

ادامه مشاوره
استفاده از میز خطابه نماز جمعه
استفاده از میز خطابه نماز جمعه

قانونگذار به منظور قانونمند شدن تبلیغات انتخاباتی ضوابط و چارچوبی را برای نامزدها و تبلیغات آنها تعیین کرده و هرگونه اقدامات خارج از این محدوده قانونی را تخلف و حتی بعضا جرم‌انگاری کرده است.

ادامه مشاوره
اشتباه
اشتباه

اشتباه عبارت است از تصوری خلاف واقع داشتن از امری، اعم از موضوعی یا حکمی.

ادامه مشاوره
اعاده دادرسی اصلی
اعاده دادرسی اصلی

اعاده دادرسی اصلی عبارت است از اینكه متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست كند.

ادامه مشاوره
اعاده دادرسی خاص
اعاده دادرسی خاص

اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه اعاده دادرسی خاص نام دارد.

ادامه مشاوره
اعاده دادرسی در امور مدنی
اعاده دادرسی در امور مدنی

اعاده دادرسی در اصطلاح به بررسی ماهوی یک دعوای قضاوت‎ شده توسط دادگاه صادر کننده‎ی حکم، اعاده دادرسی گفته می‎شود.

ادامه مشاوره
اعاده دادرسی طاری
اعاده دادرسی طاری

اعاده دادرسی، یکی از شیوه های فوق العاده اعتراض به رأی است که در کنار طرقی چون فرجام‎خواهی قرار دارد و بدین معناست که نتیجه آن، تجدید رسیدگی به موضوعی است که قبلاً مورد رسیدگی ماهوی قرار گرفته است.

ادامه مشاوره