آئین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور(

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1386/12/15
شماره ویژه نامه ۱۸۳۵۸
شماره انتشار ۱۸۳۵۸
شماره نامه
تاریخ نامه

        ماده1ـ تعریف        با توجه به جایگاه رفیع علم و دانش در فرهنگ اسلامی و ضرورت حفظ شأن و قداست والای محیطهای آموزش عالی کشور و نظر به نقش محوری و سازنده اعضای هیأت علمی و لزوم بهره‌وری از استادان فرهیخته، کارآمد و مؤمن به آرمانهای انقلاب اسلامی و برای ایجاد وحدت رویه در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان عضویت در هیأت علمی، هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور تشکیل می‌گردد. در این آیین‌نامه، هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین هیأت‌های اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، به ترتیب و به اختصار « هیأت مرکزی جذب وزارتین» و « هیأت‌های اجرائی جذب» نامیده می‌شوند.        ماده2ـ هیأت وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و دبیرخانه آن در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا هر مکانی که دبیرخانه شورای عالی تعیین می‌نماید، ایجاد می‌شود.        ماده3ـ وظایف        1ـ اتخاذ ساز و کار واحد در هیأت‌های اجرایی جذب برای ایجاد انسجام، وحدت رویه و توانمندی و پویایی دانشگاه‌ها.        2ـ نظارت مستمر بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات جذب هیأت‌علمی در تمامی سطوح.        3ـ بررسی و بازنگری کلیه سیاست‌ها و ضوابط مربوط به جذب هیأت علمی به منظور پیشنهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی و تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به جذب عضو هیأت علمی برای تصویب به شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی.        4ـ تعریف ساختار سازمانی و شرح وظایف هیأت مرکزی جذب وزارتین و هیأت‌های اجرائی جذب و ایجاد تعامل تعریف‌شده بین آنها.        5 ـ تدوین دوره‌های آموزش بدو و حین خدمت با هدف توانمندسازی اعضای هیأت علمی و نظارت بر حُسن انجام آن.        6 ـ برگزاری سمینارها و کارگاههای توجیهی برای عناصر هیأت‌های اجرایی جذب.        7ـ رسیدگی به شکایات و سایر امور محوله از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی.        8 ـ بررسی گزارش عملکرد سالانه هیأت مرکزی جذب وزارتین و هیأت‌های اجرایی جذب و ارائه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی.        ماده4ـ اعضاء        1ـ سه نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.        2ـ دبیر هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.        3ـ دبیر هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.        4ـ دبیر هیأت عالی گزینش کشور.        5 ـ نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها.        6 ـ نماینده دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی (با اولویت دانشگاه آزاد اسلامی).        تبصره1ـ دبیر هیأت مرکزی جذب وزارتین حسب مورد به پیشنهاد وزرای مربوطه و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب می‌گردد.        تبصره2ـ رئیس هیأت از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی و دبیر آن در اولین جلسه از بین اعضا و یا خارج از آن توسط هیأت انتخاب می‌گردد.        تبصره3ـ در موارد تساوی آراء ، رأی رئیس هیأت تعیین‌کننده اعتبار یا عدم اعتبار مصوبات و تصمیمات خواهدبود.        ماده5 ـ رعایت موارد زیر در تنظیم دستورالعمل اجرایی الزامی می‌باشد.        1ـ استخدام هیأت علمی بر مبنای نیاز دانشگاه و از طریق فراخوان عمومی و ابتدا به صورت پیمانی انجام می‌گیرد.        2ـ اولین مرجع رسیدگی به صلاحیت متقاضیان استخدام هیأت علمی، هیأت اجرائی جذب می‌باشد و این حق قابل تفویض به واحدهای دیگر نبوده و تأیید نهایی استخدام به عهده هیأت مرکزی جذب وزارتین می‌باشد.        3ـ صلاحیت اعضای هیأتعلمی و مدرسین حق‌التدریس و قراردادی باید در هیأت‌اجرائی جذب مورد ارزیابی قرار گیرد.        4ـ هیأت‌های اجرائی جذب در تمام مراحل قبل از صدور حکم رسمی آزمایشی اعضای هیأت علمی، مسئولیت نظارت بر عملکرد آنها را بر عهده داشته و در صورت احراز عدم صلاحیت می‌توانند از ادامه فعالیت آنان جلوگیری نمایند.        5 ـ شرایط ویژه جذب اعضای هیأت علمی در رشته‌های الهیات، معارف اسلامی، علوم انسانی و هنر به تصویب شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی خواهدرسید.        6 ـ بکارگیری مدرسان یا محققان یا افرادی که جهت انجام خدمات قانونی و خدمات مورد تعهد (قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان، بورسیه‌ها، ضریب K و ......) در دانشگاه‌ها حداکثر برای یک دوره به صورت قراردادی و در ادامه در چارچوب این آئین‌نامه خواهدبود.        7ـ این آئین‌نامه حاکم بر آئین‌نامه‌های هیأت‌های ممیزه اعضاء هیأت علمی می‌باشد.        ماده6 ـ رسیدگی به تخلفات        هیأت عالی جذب مسئول نظارت بر عملکرد هیأت‌های مرکزی جذب و هیأت‌های اجرایی جذب در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی بوده و مرجع رسیدگی به شکایات دریافتی از عملکرد هیأت‌های اجرائی در زمینه تخلفات، تندروی، مسامحه‌کاری و اعمال تبعیض در بررسی پرونده‌ها می‌باشد. تصمیمات هیأت عالی نظر نهایی تلقی شده و برای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی لازم‌الاتباع خواهدبود.        ماده7ـ این آئین‌نامه مشتمل بر 7 ماده و 3 تبصره در جلسه 608 مورخ 19/4/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ تصویب آن، کلیه هیأت‌های مربوطه به گزینش استاد به هیأت‌های جذب تغییر عنوان می‌یابد.